Kommunens høyeste innbyggertall

I 1966 bodde det 1900 innbyggere i kommunen, og dette er det høyeste innbyggertallet kommunen har hatt.

I perioden 1966-72 var det en drastisk nedgang i folketallet. Hovedgrunnen til dette var fraflytting av stedene Breivik, Børfjord, Dønnesfjord og småstedene i Sørøysundet. Folkene som flyttet fra disse stedene, flyttet i hovedsak ut av kommunen.

Dramatisk nedgang i folketallet

Fra 2003 til 2010 var det en dramatisk og jevn nedgang i folketallet i Hasvik med totalt 173 personer – fra 1107 innbyggere i 2003 til 934 i 2010. Alle prognoser og fremskrivinger av folketallsutviklingen tilsa at denne tendensen ville fortsette.

Den negative trenden har snudd

Det er gledelig at den negative trenden er snudd til en positiv utvikling, som gjenspeiler den vekst og optimisme som oppleves i Hasviksamfunnet for tiden. Fra 2010 til 2019 har folketallet økt med 90 personer.

Den gode befolkningsveksten kan i all hovedsak forklares med utenlandsk tilflytting, og økt tilflytting av barnefamilier. Selv om befolkningen i kommunen har hatt en vekst de siste årene, viser en befolkningsprognose i alle alternativer fra statistisk sentralbyrå (SSB), en gradvis nedgang i folketallet til år 2040.

For å opprettholde folketilveksten i Hasvik kommune er det viktig å legge til rette for både sysselsetting, bolyst, næringsutvikling, boligbygging og aktivitetstilbud.

Geografisk fordeling

Befolkningen i Hasvik kommune er geografisk fordelt på tre tettsteder. 45 % av innbyggerne bor på Hasvik, 33 % bor i Breivikbotn og 22 % av innbyggerne bor på Sørvær.

Den økte utenlandske tilflyttingen, har bidratt til at kommunen er blitt mer kulturelt mangfoldig gjennom årene. Det er per 2019 innvandrere fra 24 forskjellige land, som er bosatt i kommunen. 

I følge en innbyggerstatistikk etter landbakgrunn, utgjør tilflyttere fra Polen og Litauen 11,6 % av befolkningen.