Visste du at vi har ordning med kommunalt tilskudd til privat enebolig? Sjekk ut artikkelen vår om tilskuddet her på denne hyperlenken.

Hva er startlån?

Startlån er en behovdsprøvd låneordning som kan gis til: 

 • barnefamilier
 • enslige forsørgere
 • funksjonshemmede
 • unge i etableringsfasen
 • eldre
 • personer med nedsatt funksjonsevne
 • flyktninger
 • økonomisk vanskeligstilte husstander

Eller andre som i en uegnet bolog, og enten vil kjøpe bolig eller utbedre/tilpasse boligen sin.

Startlån kan gis til refinansering dersom du står i fare for å miste boligen.

 

Vilkår:

 • Du har behov for boligetablering eller skifte av bolig nå, det vil si at dagens bosituasjon ikke er tilfredsstillende.
 • Det er en forutsetning at du er folkeregistrert i Hasvik kommune på utbetalingstidspunktet.
 • Boligen du kjøper er nøktern i forhold til hvor mange som skal bo i boligen, og er rimelig i forhold til prisnivået på stedet der du bor, og i forhold til hva husstanden din er i stand til å betale.
 • Boligen ikke er dyrere enn at du kan klare å betjene boutgiftene over tid og fortsatt ha nødvendige midler igjen til livsopphold.
 • Du får ikke lån i privat bank med markedsrente og kan ikke spare til egenkapital.

 

Hva kan du få lån til?

Kjøpe av bolig

Startlån kan gis til kjøp av bolig, fortrinnsvis som toppfinansering.
 

Refinansering

Startlån kan gis til utbedring av nåværende bolig. Startlån kan nyttes til refinansiering slik at husstanden kan bli boende i nåværende bolig. Det gis ikke lån til refinansering av andre lån enn de som er gitt i forbindelse med bolig.
 

Oppføring av bolig

Startlån kan gis som toppfinansiering ved bygging av ny bolig.

Slik søker du

Hvis du har funnet fram til boligen du ønsker å kjøpe, må det foreligge takst av nyere dato sammen med søknaden.

Du søker gjennom husbanken sin nettside: Kan jeg få startlån og tilskudd? - Husbanken, og laster opp den dokumentasjonen som de etterspør der. 

Husk å sende nødvendige opplysninger og vedlegg sammen med søknaden, slik at saksbehandlingen ikke blir forsinket.

Følg med på søknaden. Det vil, i de tilfeller der all dokumentasjon ikke er vedlagt søknad, være behov for ettersendelse av vedlegg. All kommunikasjon går gjennom Husbanken sin søknadsportal. Hvis man ikke laster opp ytterligere informasjon/dokumentasjon når det blir etterspurt vil søknaden bli avslått.

Gode råd

 • Kjøper du boligen gjennom en megler, bør vedkommende ha den faglige kompetansen som er nødvendig for å ivareta dine interesser. Likevel: Undersøk boligen nøye før du inngår avtale, og ha eventuelt med en bygningskyndig.
 • Selger har streng opplysningsplikt, mens du har streng undersøkelsesplikt. Vær spesielt oppmerksom på at du plikter å sette deg inn i og gjennomgå nøye de dokumentene (salgsoppgave, takst/tilstandsrapport/boligsalgsrapport) som selgeren og eiendomsmekleren legger fram om eiendommen.
 • For utfyllende informasjon om Startlan, se på Husbanken sine nettsider under: Kan jeg få startlån og tilskudd? - Husbanken.

Du kan også ta kontakt med Hasvik kommune. Der Hasvik kommune sine retningslinjer er nærmest presisert er det Hasvik kommune sine retningslinjer som er gjeldende. Det vises for øvrig til kommunale retningslinjer for startlån vedtatt av Kommunestyret 10.11.2008 sak 63/08.  

 

Tilskudd til etablering og tilpasning

Det vises til Husbanken og Hasvik kommune sine retningslinjer. Besøk Husbanken sin nettside på Kommunale bostedstilskudd for privatpersoner. Det gjøres en individuell behovsprøving for hver søknad. 

Hasvik kommune har vedtatt retningslinjer for startlånsordningen. Av denne fremgår det blant annet;

 • Hvem som er i målgruppen (kap. 2)
 • Hva det kan gis lån til (kap. 3)
 • Hvor mye som kan gis i lån fra kommunen (kap. 4)