Arealstrategi

I 2019 er 87,7 % av arealet i Hasvik kommune ikke bygningspåvirket (statistisk sentralbyrå). Andelen uberørt natur er også stor. Det er viktig at kommunen identifiserer og tar hensyn til viktig naturmangfold, friluftslivsområder, overordnet grønnstruktur,kulturhistoriske verdier, kulturmiljø og landskap i planleggingen.

Temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet vil ta utgangspunkt i mål og strategier for tilrettelegging av områder til rekreasjon eller lek.

Hasvik kommune har i år 2018 gjennomført en kartlegging og verdsetting av friluftsområder i kommunen. Dette arbeidet har blitt gjort etter Miljødirektoratets veileder (M98-2013). Kartlegging
og verdsetting av friluftsområder har vært et viktig kommunalt virkemiddel for å identifisere, utvikle og ivareta arealer for friluftslivet.

Metoden vil i tillegg kunne bidra til å oppnå det nasjonale målet om å sikre befolkningen mulighet til å drive et variert friluftsliv, både i nærmiljøet og naturen for øvrig.

Hasvik kommune må imidlertid være bevisst på hvordan den fremtidige bruken av arealene skal være, dette gjelder både på land og i sjø, slik at man ikke foretar valg som er til hinder for fremtidige utviklingsmuligheter.

Overordnede strategier for arealplanlegging i Hasvik kommune

 • Staten v/Statsforvalteren har de senere år arbeidet med å få på plass en egen «Marin verneplan for Lopphavet». Kommunen må arbeide videre med å sikre tilgang til involvering og påvirkning i arbeidet. 

  Kommunen må i tillegg arbeide opp mot ulike beslutningstakere for å sikre at planen ikke blir et uhensiktsmessig hinder for fremtidig, nødvendig utvikling i sjøen i forbindelse med næringsetableringer, tilrettelegging av nødvendig infrastruktur mv.
   
 • Sikre egnede energi, nærings- og industriarealer til eksisterende bedrifter og nyetableringer.
   
 • Sikre egnede sjøarealer til havner og akvakultur.
   
 • Tilrettelegge for hyttetomter i de allerede etablerte hyttefeltene.
   
 • Sikre klimatilpasning i planleggingen.
   
 • Utvikle og sikre områder med god kvalitet for fysisk aktivitet og rekreasjon i nærmiljøene.