Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Formannskapet

Formannskapet utreder og avgir innstilling i de saker som skal behandles i kommunestyret, og fatter vedtak i de saker hvor kommunestyret har delegert avgjørelsesmyndigheten til formannskapet.

Formannskapet innehar også ansvaret med:

  • Økonomiutvalg, og skal innstille til kommunestyret i økonomisaker jfr. Kommunelovens § 14 punkt 3.
  • Det faste utvalg for plansaker, etter Plan- og bygningsloven av 14.06.85.
  • Brannstyre, etter lov av 05.06.87 nr. 26.
  • Havnestyre, etter lov om Havner av 08.06.84 og Kommunelovens § 67.
  • Forurensingsmyndighet, etter Forurensingsloven av 13.03.1981.
  • Kommunens næringsutvalg - avgjør næringssaker etter retningslinjer gitt av kommunestyret.
  • Dispensasjonsutvalg etter kommunens myndighet etter Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, med de avgrensinger som er gjort i kommunens delegasjonsreglement.
  • Administrasjonsutvalg - arbeidsgivergruppa. Når saker for administrasjonsutvalget behandles, tiltrer 2 arbeidstakeroppnevnte representanter iht. AML.
  • Forhandlingsutvalg
  • Klageutvalg for enkeltvedtak gjort av tjenestemenn, styrer, utvalg eller nemnd nedsatt av kommunestyret.

Klikk på denne hyperlenken for å se formannskapets politiske møtekalender

Aktuelt