Vannforsyning

Det blir tatt vannprøver som sendes inn for analyser. Dette utføres i henhold til en prøvetakingsplan som er regulert i drikkevannsforskriften.

Dersom noen av prøvene ikke tilfredsstiller kravene i forskriften, blir dette umiddelbart meldt til Hasvik kommun som iverksetter nødvendige tiltak. Det viktigste tiltaket er innføring av kokevarsel. Samtidig iverksettes tiltak for å sørge for at vannkvaliteten igjen innfrir kravene i forskriften.

Ved driftsforstyrrelser på vannrenseanleggene blir dette varslet til driftspersonell, slik at nødvendige tiltak blir iverksatt.

Hvis du oppdager at det kan være fare for lekkasjer og lignende bør dette varsles tidligst mulig til teknisk seksjon. 

Videre utføres det kontroller av vanninntaksledninger ved hjelp av dykkere. Lekkasjer på hovedvannledningene blir reparert av driftspersonell og gjerne i samarbeid med entreprenør, der dette er nødvendig.

Hvis du har behov for tilkopling til det kommunale vannledningsnettet, skal teknisk personell være med når det gjelder tilkopling på selve hovednettet. I noen tilfeller utføres dette av godkjent entreprenørvirksomhet.

Hvis du av en eller annen grunn har fått vannlekkasje på din private ledning og du ikke kan stoppe denne ved hjelp av stoppekranen, må teknisk seksjon kontaktes for å stoppe lekkasjen ved hjelp stoppekraner på hovedledningen. I noen tilfeller kan dette utføres av rørlegger ved egnet utstyr.

Avløpsnett

Kommunens avløpsnett består av hovedavløp (utslipp) til sjø via slamavskillere eller direkte ut ved utslippsledning.

I Sørvær, Breivikbotn og Hasvik er det av nødvendighetshensyn montert flere pumpestasjoner som pumper avløpsvannet. Disse stasjonene sammen med slamavskillerne har kommunen tilsyn og kontroll med, og med påfølgende vedlikehold. 

Ved driftsforstyrrelser på avløpsanleggene blir dette varslet til driftspersonell, slik at nødvendige tiltakt blir iverksatt.