Støttekontakt er underlagt Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b.

Hvem kan få støttekontakt?

Barn og voksne som har behov for hjelp, for eksempel på grunn av 

  • somatisk (kroppslig) eller psykisk sykdom
  • skade eller lidelse
  • rusmiddelproblem
  • sosiale problemer, eller 
  • nedsatt funksjonsevne

kan ha rett på støttekontakt. Alle kommuner har en plikt til å ha en støttekontaktordning. I samarbeid med deg, vil kommunen avklare om du kan få støttekontakt.

Det er gratis å motta støttekontakt, men du må selv regne med å dekke dine egne utgifter mens du er sammen med støttekontakten, som for eksempel inngangspenger til svømmehall, kinobillett, mat osv.
 
Støttekontakt kan gis individuelt, i grupper eller i samarbeid med en frivillig organisasjon.

Hvordan søke om støttekontakt

Hvis du har behov for støttekontakt kan du søke om det her. Søknadsskjema finner du nederst på siden under "Skjema"

Når du har søkt, får du en skriftlig avgjørelse (enkeltvedtak) enten du får innvilget støttekontakt eller ikke.

Hvis du får avslag på søknaden din, skal dette også begrunnes i vedtaket. Du skal også få informasjon om hvordan du klager, samt klagefrist.

Klageinstans

​Hvis du ikke er forøyd med vedtaket du har fått, kan du klage. Dette gjelder både dersom du er uenig i antall timer du har fått, eller du har fått avslag på søknaden din. 

Klagen skal sendes til Statsforvalteren, som vurderer saken på nytt.