På denne siden kan du lese om hvordan vi behandler personopplysningene dine og hvilke rettigheter du har som registrert i våre systemer.

Hva betyr de nye personvernreglene?

Fra 20. juli 2018 trådte ny personvernlovgivning i kraft, ved at EUs personvernforordning GDPR ble innlemmet i norsk rett.  Personvernforordningen stiller større krav til åpenhet rundt innsamling og bruk av personopplysninger.

Dette medfører at vi blant annet er forpliktet til å informere deg om hvilke personopplysninger vi behandler om deg, hvilke rettslige grunnlag vi har for å gjøre dette, hvor lenge opplysningene vil bli oppbevart, og hvem opplysningene eventuelt deles med.

Hvorfor behandler vi personopplysninger om deg?

Hasvik kommune behandler personopplysninger blant annet for å kunne utføre lovpålagte oppgaver, utføre tjenester, og for å kunne saksbehandle henvendelser fra deg. Når vi «behandler personopplysninger», betyr det for eksempel at vi innhenter opplysninger, registrerer dem, setter dem sammen, lagrer dem eller utleverer dem.

Dersom vi ønsker å behandle personopplysninger som ikke er nødvendige for å utføre våre lovpålagte oppgaver, vil du bli informert om at det er frivillig å gi fra deg opplysningene og hva som er formålet med behandlingen av personopplysningene.

Hvilke rettslige grunnlag har kommunen til å behandle personopplysninger om deg?

De viktigste grunnlagene finner vi i følgende lover med tilhørende forskrifter:

 • Personopplysningsloven og Europeisk personvernforordning (GDPR) regulerer adgangen til å behandle personopplysninger og dine rettigheter.
 • Arkivloven inneholder regler for hvordan dokumenter skal lagres, og når de skal til arkivinstitusjon.
 • Opplæringsloven har regler om blant annet innsamling, bruk og lagring av opplysninger til bruk i grunnskolen og ungdomsskolen.
 • Helseregisterloven inneholder regler om hvordan helseopplysninger som samles inn skal behandles, herunder hvordan de sikres, hvem som har tilgang og om de kan utleveres til andre.
 • Helse og omsorgstjenesteloven gir innbyggerne rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester.
 • Offentlighetsloven med forskrifter inneholder reglene for når et dokument er offentlig tilgjengelig for allmennheten, og når et dokument kan unndras offentlighet.
 • Forvaltningsloven inneholder saksbehandlingsregler for hvordan saken din vil bli behandlet. Som part i en sak har du særskilte rettigheter.
 • Kommuneloven
 • Arbeidsmiljøloven
 • Barnevernloven
 • Sosialhelsetjenesteloven
 • Helse- og omsorgstjenesteloven
 • Helsepersonelloven
 • Folketrygdloven
 • Nav-loven
 • Regnskapsloven
 • Bokføringsloven
 • E-kom-loven
 • Plan- og bygningsloven
 • Matrikkellov
 • Forurensningsloven
 • Brann- og eksplosjonsvernloven
 • Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg
 • Skatteloven og skattebetalingsloven

Samtykke

I noen tilfeller vil du bli bedt om å samtykke til behandling av personopplysninger. Du har da rett til informasjon om hva kommunen skal bruke personopplysningen til. Du kan når som helst trekke ditt samtykke til behandling av personopplysninger tilbake.

Hvor henter vi opplysninger fra?

Vi samler inn opplysninger du oppgir til oss ved personlig oppmøte, telefon, e-post, brev eller når du benytter ulike elektroniske søknadsskjemaer. 

Vi innhenter også nødvendig personopplysninger om deg fra andre offentlige myndigheter eller registre, eksempelvis ligningsopplysninger eller andre opplysninger fra Skatteetaten, NAV eller Folkeregisteret.

Informasjonskapsler
Når du besøker vår hjemmeside www.hasvik.kommune.no samykker du til at det samles inn informasjon ved hjelp av informasjonskapsler (cookies). Dette er små tekstfiler som lagres på din datamaskin/enhet og blant annet brukes til å gi brukere tilgang til ulike funksjoner på nettstedet. Informasjonskapsler er en vanlig metode for å logge hvilke sider brukerne besøker. Formålet med bruken er å forbedre brukeropplevelsen og videreutvikle nettstedet.

Hasvik kommune benytter informasjonskapsler til personalisering, pålogging, språkstyring og for statistikk som brukes til forbedring av nettsidene.

Den nye ekomloven trådte i kraft 1. juli 2013 og har fått en ny bestemmelse om vilkårene knyttet til lagring av opplysninger i kommunikasjonsutstyr - den såkalte "cookie-paragrafen" (ekomloven §2-7b).

Dersom du ikke vil akseptere vår bruk av cookies, kan du gå inn og trekke tilbake ditt samtykke ved å endre innstillingene i nettleseren. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at dette kan medføre at tjenestene på våre nettsider ikke fungerer optimalt.

Vi bruker følgende cookies:

PHPSESSID: Lagrer informasjon om bruker er innlogget eller ikke.         

Inlang: Tar vare på informasjon om valgt språk (hvis tilgjengelig).

_fldlist: Setter informasjon i et kommaseparert system, for å sikre bedre lesbarhet i andre sammenhenger/program.

Sosiale media

Hasvik kommune har etablert egne sider/profiler på sosiale media som Facebook, Linkedin og Youtube. Opplysninger som legges ut vil bli offentliggjort.

Hasvik kommune har kun tilgang til informasjon du selv legger ut og som du selv registrerer som offentlig i sosiale medier. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er den enkeltes samtykke.

Informasjonen brukes i noen tilfeller for å treffe riktig målgruppe med våre kampanjer. Opplysningene kan slettes av den enkelte selv, og Hasvik kommune lagrer ingen kopi når opplysningene slettes.


Dersom du besøker våre Facebook-sider plasserer Facebook informasjonskapsler på din enhet, uavhengig av om du har egen konto eller ikke. Informasjonskapslene samler inn opplysninger om sine brukere, og en del av disse dataene blir gjort tilgjengelig for oss som administrator av denne siden. Dette gjelder sammensetning av kjønn, aldersfordeling, nasjonalitet, bosted og språket til de som liker siden vår, de som følger siden vår, de personene vi når gjennom postene våre (som får de opp i nyhetsfeeden sin) og personer som har engasjert seg i postene (klikket på dem, kommentert eller likt) uavhengig av om de liker eller følger siden vår.  Behandlingsansvarlig for disse opplysningene vil være eier av det aktuelle mediet, samt Hasvik kommune. 
  
Vi ber alle som bruker siden vår om å sette seg inn i:

Facebooks generelle personvernvilkår

Her kan du lese om Facebooks bruk av informasjonskapsler.

 

Dersom du besøker vår LinkedIn-side gjelder disse vilkårene:

LinkedIn sine retningslinjer for informasjonskapsler

LinkedIn sin personvernerklæring

Hvilke personopplysninger behandler vi?

De vanligste personopplysningene Hasvik kommune behandler er:

 • Kontaktopplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse
 • Opplysninger som er nødvendige for å identifisere deg, som fødselsnummer, d-nummer, kjønn, statsborgerskap
 • Opplysninger om dine relasjoner til andre, eksempelvis navn på ektefelle, samboer, barn, sivilstatus
 • Helseopplysninger som diagnose og hvilke medisiner du bruker
 • Opplysninger knyttet til de tjenester som du som innbyggeren benytter, eksempelvis barnehage, skole, byggesak, renovasjon m.m.

Du kan lese mer om hva som regnes som personopplysninger på Datatilsynet sine sider.

Hvordan tar vi vare på personopplysningene dine?

Dine personopplysninger vil i hovedsak behandles i kommunens fagsystemer og registre.

Det er bare ansatte med tjenstlige behov som har tilgang til bygg og fagsystemer/registre der personopplysningene er lagret. Tekniske tiltak i form av viruskontroll, brannmur o.l. skal hindre uvedkommende å få tilgang til din informasjon via datanettverket.

Når og med hvem deler vi dine personopplysninger?

I noen tilfeller vil dine personopplysninger bli overført til eksterne mottakere. Dette vil bli gjort når vi er forpliktet til det og mottaker kan for eksempel være NAV, sykehus og Utdanningsdirektoratet.

Når dine personopplysninger behandles i fagsystem som ligger hos ekstern leverandør, har kommunen databehandleravtale med leverandøren for å regulere sikkerheten rundt behandlingen, og sikre at personvernet blir ivaretatt i tråd med lov og forskrift. I noen tilfeller lagres leverandørenes data i et tredjeland. I slike tilfeller ser vi som behandlingsansvarlig til at det bare brukes land som EU-kommisjonen har uttalt er sikre.

Hvor lenge oppbevarer vi personopplysningene dine?

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke, slettes dersom du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en lovpålagt plikt, lagres så lenge lovhjemmelen krever det, for eksempel etter bestemmelser i arkivloven.

Hvem er behandlingsansvarlig?

Hasvik kommune v/rådmannen er øverste ansvarlig for behandling av personopplysninger.

Hvilke rettigheter har du?

Du har rett til informasjon og innsyn

Når kommunen behandler opplysninger om deg, skal du som registrert i våre systemer alltid få vite hvilke data som behandles, hva opplysningene brukes til, samt hvor lenge opplysningene skal lagres. Du kan henvende deg til kommunen og be om å få innsyn i dine personopplysninger. Vi vil svare på din henvendelse innen 30 dager. 

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Du må derfor legge ved kopi av gyldig legitimasjon. Dette gjør vi for å være sikre på at du er den du er, og at ingen andre gir seg ut for å være deg.

Du har rett til å korrigere

Dersom du oppdager feilaktige personopplysninger om deg selv kan du kreve at vi korrigerer informasjonen. Kommunen skal også på eget initiativ rette mangelfulle eller feilaktige opplysninger.

Du har rett til å be om sletting

Vi sletter eller sperrer opplysninger som ikke lenger er nødvendige for det formålet vi samlet de inn. Dersom du mener kommunen registrerer informasjon om deg som ikke er nødvendig, kan du be om at denne informasjonen blir slettet. Dette gjelder ikke dersom opplysningene skal oppbevares i henhold til annen lovgivning, for eksempel arkivloven.

Du har rett til begrensing av behandling

Begrensning av opplysningene innebærer at personopplysningene som samles inn ikke lenger kan behandles, men fortsatt lagres.

Du har rett til innsigelse

Du kan protestere på at vi behandler opplysninger om deg.

Du har rett til å få kopi av din data

Dette kalles retten til dataportabilitet. Du har under enkelte omstendigheter rett til å motta opplysninger som du har gitt oss i et digitalt format, og også rett til å få informasjon overført til en annen virksomhet dersom du ønsker dette. Retten til dataportabilitet gjelder kun opplysninger som du har gitt til oss.

Du har rett til å klage til Datatilsynet

Hvis du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider www.datatilsynet.no 

Du har rett til å få utført dine rettigheter gratis

Når du ber om innsyn, retting, sletting eller tar i bruk andre rettigheter etter personvernreglene, er dette gratis, med mindre anmodningene dine er åpenbart grunnløse eller overdrevne.

Partsinnsyn etter forvaltningsloven

Dersom du henvender deg til oss med en klage, vil vi normalt vise til eller legge ved din henvendelse når vi tar kontakt med den innklagede parten. Du kan be om at vi ikke oppgir hvem du er ved henvendelser til den andre parten. Det skal imidlertid svært mye til for å nekte en part innsyn i en sak dersom han/hun ber om det. Kommunen kan derfor ikke garantere anonymitet ved slike henvendelser.

 

Innsyn etter offentlighetsloven

Hovedregelen etter Offentlighetsloven er at forvaltningsorganers saksdokumenter er offentlig tilgjengelige. Det betyr at presse eller andre som spør om det, vil kunne gjøre seg kjent med innholdet i kommunens saksdokumenter. Din henvendelse til oss vil dermed også være offentlig uansett hvilken form den kommer i. Kommunen håndterer imidlertid en del dokumenter som inneholder taushetsbelagte opplysninger. Slike dokumenter blir unntatt fra offentlighet. Interne dokumenter kan også unntas offentlighet dersom det finnes lovhjemmel for å unnta.

Hvem kan du kontakte?

Hasvik kommune har et personvernombud som du kan kontakte hvis du har spørsmål om kommunens behandling av personopplysninger. Personvernombudet skal jobbe for at personvernet ivaretas på en god måte, både for ansatte og innbyggere.

Les mer om ombudets oppgaver her

Personvernombudet i Hasvik kommune

Kontaktinformasjon:
Gro Marie Johannessen Nilssen
personvernombud@hasvik.kommune.no

Per post:
Hasvik kommune
v/ Personvernombud Gro M. J. Nilssen
Postboks 43

9593 Breivikbotn

Innsyn i personopplysninger

Ønsker du innsyn i dine personopplysninger? Her kan du be om innsyn.

I innsynsportalen kan du be om:

 • innsyn i personopplysninger om deg selv
 • Innsyn i personopplysninger om eget barn under 15 år
 • innsyn på vegne av annen person som du er verge for 
 • Innsyn på vegne av annen person (bekreftelse må lastes opp i løsningen)

Søknader om innsyn behandles normalt innen 30 dager. I enkelte tilfeller kan det ta noe lengre tid før du får svar.