Sysselsatte i Hasvik kommune 2018
Sysselsatte i Hasvik kommune 2018

Det er i dag drift i fiskeindustrien på alle tre tettstedene, hvor Lerøy Norway Seafood AS og Nergård AS er de som eier bedriftene. Sørvær har filetindustri, mens Hasvik og Breivikbotn har
konvensjonell industri med fokus på ferskfisk, salting, tørking, rogn og tran.

I Dønnesfjord er det kommet oppdrett i merder i sjø. Det er Norway Royal Salmon ASA, som har fått tildelt lokalitetene innenfor akvakulturområdet i Dønnesfjorden.

I tillegg er det etablert et landbasert settefiskanlegg på Hasvik, som eies av NordNorsk Smolt AS.

Oppdrett og havbruk

Oppdrettsnæringen sysselsetter 659 personer i Finnmark. Som en fiskerikommune må Hasvik legge til rette for langsiktige landbaserte løsninger(settefiskanlegg og slakteri), samt avsettelse av sjøarealer til oppdrett.

Fiskeri

Per januar 2018 var 68 personer registrert i fiskermanntallet i Hasvik kommune. Det er et behov for å arbeide videre, for å få mest mulig helårige arbeidsplasser innenfor fiskeindustrien, slik at det unngås permitteringer.

Det er også viktig å legge til rette for rekruttering til fiskeflåten.

Reindrift

Reinbeitedistrikt 19 (Sørøya) omfatter hele Sørøyas areal. Siidaen som driver helårsdrift, har sitt kjerneområde på den delen av øya som er i Hammerfest kommune.

Reinbeitedistriktets sommersiidaer har sitt tyngdepunkt i Hasvik kommune. Reindriftsstyret fastsatte i april 2011, det øvre reintallet for distriktet til 4300 dyr. Den tidligere helårsdriften i sørvestlig del av Sørøya er avviklet.

I dag er det to siidaer (ni siidaandeler), som har dette området som sitt sommerbeite. Reinflokkene blir fraktet med fartøy, til og fra øya, hver vår og høst.

Reiseliv

Hasvik kommune har 19 registrerte reiselivsbedrifter, og disse bedriftene har i all hovedsak fokus på turistfiske. I år 2017 genererte reiselivsbedriftene i Hasvik kommune, 0,7 millioner kroner i kommunale personskatteinntekter. 

 

Annen næring

Spekteret av næringer i kommunen er variert. Det finnes i tillegg til hovednæringene; matvarehandel, transportvirksomhet, mekanisk verksted, servering og overnatting, maskinentreprenører, frisør, bygg og anlegg samt andre installasjonsbedrifter.