Næringsfond

Hasvik kommune har budsjettert med 1 mill. kr. til næringsstøtte for 2023.  Dette forutsetter finansiering fra Troms og Finnmark fylkeskommune med 500.000 kr. og bruk av 500.000 kr. i egne midler.  Formålet med midlene er å styrke kommunens mulighet til kommunalt næringsarbeid. 

Gjennom næringsfondet ønsker Hasvik kommune å stimulere til nyskapning, nyetablering, knoppskyting, kompetanseheving eller andre utviklingstiltak som kan bidra til varige og lønnsomme arbeidsplasser og bedrifter.

Det kan gis inntil 50 %, i tilskudd av totalt kapitalbehov for tiltaket. For prosjekter som styrker kvinners sysselsettingsmuligheter kan det gis inntil 75 % i tilskudd. Det kan gis støtte til forprosjekt på inntil kr. 15 000,- til reiser og konsulentbistand. 
Som hovedregel settes øvre grense for tilskudd fra Hasvik kommunes næringsfond på kr. 100.000.- i bedriftsutvikling og kr. 200.000.- i fysiske investeringer.

Behandling av søknader

Hvis det skulle vise seg problematisk å finne frem til det man vil på Regionalforvaltning.no så kan du ta kontakt med oss på Serviceavdelingen. 

Søknadene behandles fortløpende i Hasvik formannskap som har møter en gang i måneden.

Søker vil motta svar på søknad og må også sende utbetalingsanmodning via sin side på regionalforvaltning.no