PPT skal hjelpe skoler og barnehager med å legge til rette for barn og elever med behov for særskilt tilrettelegging. Hensikten er at barn og elever får et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud.

PP-tjenestens oppgaver skal ses i sammeneheng og i lys av tidlig- og tverrfaglig instans.

Kartlegging og rådgiving

Mange kan på et eller annet tidspunkt i utdanningsløpet trenge ekstra hjelp og støtte i kortere eller lengre perioder. Før kommunen fatter vedtak om spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning, så skal PP-tjenesten gjøre en sakkyndig vurdering av de særlige behovene (barnehagelovens § 31 og opplæringslovens § 5-3).

Den sakkyndige vurderingen består oftest av en utredningsfase med kartlegging, samarbeid med foresatte/barnehage/skole/spesialisthelsetjeneste, observasjon i læringsmiljøet, veiledning og rådgiving. Utredningen munner alltid ut i en skriftlig redegjørelse av barnets/elevens behov.

Vurderingen skal vise om barnet/eleven har behov for spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning og hvilket tilbud som bør gis. Barnehageloven og opplæringsloven definerer ikke hvilke særskilte behov som kvalifiserer til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning.

Henvisninger til PP-tjenesten

Henvisninger til PP-tjenesten kan handle om:

  • forsinket språkutvkling
  • sansehemming
  • vansker med samspill
  • lese- og skrivevansker
  • fagvansker
  • lærevansker forsinket utvikling
  • språkvansker
  • taleflyt
  • atferdsproblematikk osv.

Tjenesten bistår også barnehager og skoler med organisasjons- og kompetanseutvikling ved for eksempel utfordringer i læringsmiljø, kompetanseheving på spesialpedagogiske områder, forbedring av rutiner og system for å ivareta det spesialpedagogiske feltet.