Om tjenesten

Ergoterapitjenesten er organisert under FFR (familie, forebygging og rehabilitering). Ergoterapeuten jobber i tillegg som frisklivs- og folkehelsekoordinator i Hasvik kommune og har diverse ansvar knyttet til dette. 

Ergoterapeuten kan bistå deg som, på grunn av skade, sykdom, eller annet, har vansker med å mestre dine daglige gjøremål. Gjennom en kartlegging av den enkeltes funksjonsnivå, verdsatte aktiviteter og omgivelser, bidrar ergoterapeuten til å finne frem til løsninger som minsker gapet mellom din helse og samfunnets mange krav. Kjernekompetansen til en ergoterapeut er å se sammenhengen mellom person, aktivitet og omgivelsene. Meningsfull aktivitet, mestring og hverdagsliv er viktig. Man jobber både med somatisk sykdom og psykisk sykdom.

 

 

 

Oversikt over tjenestene

De som kan motta tilbud fra ergoterapitjenesten er personer som står i fare for, eller har nedsatt funksjonsevne.

Ergoterapitjenesten i Hasvik kommune kan:

  • Kartlegge din aktivitetsutførelse, med aktivitet menes hverdagsaktivitet
  • Tilrettelegge i dagliglivet i samarbeid med brukeren
  • Rehabiliterende og habiliterende trening
  • Kartlegging og tilrettelegging av bolig
  • Vurdere hjelpemiddelbehov, søke på- eller tilpasse hjelpemidler
  • Samtale om viktige aktiviteter for deg, hvordan din hverdag er nå, og dine ønsker for fremtiden
  • Helsefremmende og forebyggende arbeid

 

 

Samarbeid med NAV

Hos NAV er regelen at "personer som har varig (over to år) og vesentlig innskrenket funksjonsevne pga. sykdom, skade eller lyte, kan få stønad til hjelpemidler fra folketrygden". 

En ergo- eller fysioterapeut kan vurdere hjelpemiddelbehovet ditt, tilpasse og gi tips. 

Et hjelpemiddel skal være hensiktsmessig og nødvendig for å bedre evne til å løse praktiske problemer i dagliglivet. Det gis ikke hjelpemidler for smertelindring. Kontakt oss dersom du har spørsmål knyttet til hjelpemidler. For mer informasjon om hjelpemidler, besøk denne hyperlenken markert i blått.