Sammen for Sørøya

Leder Petra Volkmerova

Nestleder Hilde Sjursen

Medlem Kent Magne Jensen

Vara Lill Beate Jakobsen

Vara Snorre Sjursen

Vara Magnar Olsen

Arbeiderpartiet

Medlem Siv Olsen Gamst

Medlem Arnfinn Roland

Vara Heidi Engfelt

Vara Stian Skogly

Vara Elin Olsen

Vara Edd-Børre Pedersen

Ansvarsområder

Kommunestyret opprettet Helse- og omsorgsutvalget 22.11.23 for å ivareta de oppgaver som etter lov og forskrifter er tillagt kommunen eller som kommunen selv har prioritert på følgende områder:

  • Helsetjenester
  • Pleie- og omsorgstjenester
  • Pasient og brukerrettighetsloven
  • Salgs- og skjenkebevillinger
  • Forvaltningsloven
  • Kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten

I spesifikke saker kan det av kommunestyret være gitt delegasjonsmyndighet til kommunedirektøren.

 

Ifølge Reglement for styrer, råd og utvalg som også er vedtatt 22.11.23 er det definert prioriteringer som Helse- og omsorgsutvalget skal ivareta:

  • Være politisk styringsgruppe for planer, viktige politiske saker og utviklingsarbeid som ligger under utvalgets område
  • Vurdere status og framdrift i vedtatte planer og andre vesentlige saker for utvalget, på grunnlag av rådmannens årlige rapportering
  • Utvalget kan fremme forslag om nye mål og prioriteringer i sak til kommunestyret
  • Behandle planer og forskrifter innenfor sitt område

Utvalget skal holde seg orientert om virksomheten innen sitt område drives etter mål og økonomiske rammer fastsatt av kommunestyret. Virksomhetslederne kan delta når det rapporteres på mål og økonomi i utvalget dersom dette er hensiktsmessig.