Levekårsutvalgets oppgaver:

Levekårsutvalget skal ivareta de oppgaver som etter lover og forskrifter er tillagt kommunen, eller som kommunen selv har prioritert innen for følgende områder:

 • Skole
 • SFO
 • Barnehager
 • Kulturskole
 • Voksenopplæring
 • Folkebibliotek
 • Kulturmidler
 • Idrettsplaner
 • Folkehelse/ folkehelsemidler
 • Frisklivssentral
 • Den kulturelle spaserstokken
 • Spillemidler
 • Utarbeidelse av planverk innen sine områder

Levekårsutvalget har avgjørelsesmyndighet i følgende saker:

 • Fordeling av kulturmidler til frivillige lag og organisasjoner innenfor budsjettets ramme, og utarbeide retningslinjer for tildeling av disse midlene
 • Prioritere søknader om tilskudd fra spillemidlenes overskudd
 • Søke om eksterne tilskudd til midler til idrett, kultur og folkehelse, og fordele disse midlene

Levekårsutvalget har innstillingsrett til kommunestyret:

 • Saker som etter særlover hører inn under Levekårsutvalget

Levekårsutvalget har uttalerett:

 • Saker innenfor eget virkeområde og som skal avgjøres av kommunestyret
  • Årsbudsjett og økonomiplan
  • Årsregnskap og årsmelding
  • Planer
  • Opprettelse og nedleggelse av tjenester

Dagens Levekårsutvalg ble valgt av kommunestyret 21.11.2019 i sak 65/2019

Medlemmer

Leder Siv Oisen Gamst (A)
Nestleder Roy Mienna (A)
Medlem Ronny Fagerheim Henriksen (A)
Medlem Susanne Hansen (H)
Medlem Robert Sjursen-Westberg

Varamedlemmer

For Arbeiderpartiet:
1. Helene Arnesen 
2. Mona Mauseth 
3. Snorre Sjursen (uavhengig)

For Høyre:
1. Ann Mari Christensen 
2. Steinar Gamst Christensen

For Senterpartiet:
1. Hege Soløy-Sørensen
2. Andreas Fagerheim