Hasvik kommune har etablert et helhetlig bo- og omsorgstilbud på Soltun, som er omsorgsbolig med 5 tilrettelagte boenheter for mennesker med nedsatte funksjonsevner.

Dette har gitt et betydelig løft for de av våre innbyggere, som har behov for denne typen boliger.

Soltun omsorgsbolig sto ferdig i 2014, og hver enkelt boenhet er beboerens eget hjem. Beboeren betaler husleie og mottar hjemmetjenester på samme vilkår som for andre hjemmeboende.

Det ytes heldøgn omsorgstjeneste til yngre beboere.