Avlastning er lagt under Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-6 første ledd nr. 2

Formålet med avlastning er å:

  • hindre overbelastning
  • gi deg nødvendig fritid og ferie
  • gi deg mulighet til å delta i vanlige samfunnsaktiviteter

Avlastningstiltak er gratis og kan gis både som avlastning i eget hjem og som opphold i institusjon.

Hvem kan få avlastning?

Hvis du har særlig tyngende omsorgsoppgaver, kan du få avlastning. 
Eksempler på særlig tyngende omsorgsarbeid er:

  • om du arbeider mange timer per måned med omsorgsarbeid
  • om omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig
  • om omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvnen

Kommunen har plikt til å tilby ulike avlastningstiltak og kan for eksempel yte avlastning i form av hjemmehjelp, dagtilbud eller avlastningsopphold på sykehjem. Avlastningen skal gi deg rom for normal fritid, mulighet til å reise på ferie og tid til å bevare ditt sosiale nettverk.

Kommunen vurderer behovet for bistand, og skal i samarbeid med den enkelte omsorgsyter avgjøre om det skal tilbys tjenester i form av avlastningstiltak.

Hvordan søke om avlastning?

Hvis du har behov for avlastning, kan du søke Hasvik kommune om det. Søknadsskjema finnes her.

Når du har søkt får du en skriftlig avgjørelse (enkeltvedtak). Dette gjelder enten du får innvilget avlastning eller ikke.

I vedtaket skal det stå hvilke tjenester du har fått, hvor omfattende de er og hvordan de organiseres. Hvis du får avslag på søknaden, skal avslaget begrunnes.

Klage på vedtak

Hvis du ikke er fornøyd med vedtaket du har fått, kan du klage. Dette gjelder både om du mener at du har fått for lite avlastning, at avlastningen burde gis på en annen måte eller du har fått avslag på søknad om avlastning. Det skal framgå av vedtaket hvordan du går frem for å klage.

Klagen sendes til Statsforvalteren som skal vurdere saken på nytt. 

Det finnes pasient- og brukerombud i alle fylker. Du kan henvende deg dit dersom du har behov for råd, veiledning og informasjon om rettigheter som pasient, bruker eller pårørende.