Gjennom næringsfondet ønsker Hasvik kommune å stimulere til nyskapning, nyetablering, knoppskyting, kompetanseheving eller andre utviklingstiltak som kan bidra til varige og lønnsomme arbeidsplasser og bedrifter. 

Formannskapet har tildelingsmyndighet i næringssaker, og fordeler tilgjengelige midler innenfor gitte rammer for prioriterte områder. 

Bedrifter og personer med adresse og virksomhet i Hasvik kommune har anledning til å søke tilskudd fra næringsfondet. Eventuelt tilskudd vil bli gitt etter en samlet vurdering av hver enkelt søknad.

1. Tiltak som kan støttes

1. Tilskudd til bedriftsutvikling

 • Planlegging av nyetablering – forstudie.
 • Etablering av ny virksomhet.
 • Produktutvikling.
 • Markedsføring/markedsanalyser
 • Opplæring/kompetanseheving
   

2. Tilskudd til investeringer

 • Nyetableringer
 • Utvidelser
 • Knoppskytinger
   

3. Tilskudd til kommunalt tiltaksarbeid

 • Stimulere til omstilling og utvikling av næringslivet i kommunen.

Det kan gis inntil 50 %, i tilskudd av totalt kapitalbehov for tiltaket.

For prosjekter som styrker kvinners sysselsettingsmuligheter kan det gis inntil 75 % i tilskudd. Det kan gis støtte til forprosjekt på inntil kr 15.000 til reiser og konsulentbistand.

Som hovedregel settes øvre grense for tilskudd fra Hasvik kommunes næringsfond på kr 100.000 til bedriftsutvikling, og kr 200.000 i fysiske investeringer.

2. Prioriterte innsatsområder

 • Tiltak som fører til økning i sysselsettingen 
 • Tiltak som fører til betydelig lønnsomhetsforbedring eller utvikling 
 • Tiltak til bedrifter som har en uttalt strategi for eksport av sine tjenester 
 • Forprosjektering av nyetableringer 
 • Kjøp av fiskefartøy med kvoter – egenkapitaltilskudd

3. Generelle tilskuddsvilkår

Ved søknad om tilskudd fra næringsfondet skal følgende opplysninger oppgis/vedlegges:

 • Firmaattest
 • Regnskapstall og/eller budsjett
 • Investeringsplan
 • Kostnadsoverslag
 • Forretningsplan – kort sammendrag
 • Markedsvurderinger

Før søknad behandles skal skatteattest være fremlagt, og søker skal i søknaden gi en oversikt over alle offentlige tilskudd bedriften har mottatt de siste 3 år.

Tiltak som søkes finansiert i næringsfondet kan ikke være igangsatt eller gjennomført før søknad fremmes.

3. Prioriterte innsatsområder

 • Tiltak som fører til økning i sysselsettingen
 • Tiltak som fører til betydelig lønnsomhetsforbedring eller utvikling
 • Tiltak til bedrifter som har en uttalt strategi for eksport av sine tjenester
 • Forprosjektering av nyetableringer
 • Kjøp av fiskefartøy med kvoter – egenkapitaltilskudd
   

Følgende tiltak støttes ikke:

 • Gjeldssanering
 • Garantier og lån
 • Tilskudd til tiltak som er ledd i bedriftens ordinære drifts- eller utviklingsarbeid
 • Investering i mobilt transportutstyr, herunder truck, traktor, bil, lastebil, m.m.
 • Eget arbeid ved bedriftsutvikling og investeringer
 • Lovpålagte tiltak
 • Kostnader ved overtakelse av igangværende virksomhet (eierskifte).

4. Vilkår for tilskudd til fiskeflåten

Det ønskes å stimulere ungdom og andre hjemmehørende i Hasvik kommune til nyanskaffelser av helårsdrevne fiskefartøyer.  
 • Dette gjelder kjøp av nye eller brukte fartøy med kvote, men også fiskeriregistrert fartøy uten kvote (gruppe 2-fartøy) 
 • Anskaffelse av grunnkvoter, kvoter for strukturering eller som inngår i driftsordning  Det kan gis tilskudd med inntil 10 % av prosjektkostnadene, maksimalt kr. 100 000,- pr fartøy.  

Det settes som vilkår at:  

 • Søker har bosted i Hasvik kommune 
 • Dersom søker er en juridisk person, må minimum 51 % av eierinteressene være registrert i fiskermanntallet i Hasvik kommune  
 • Nytt fartøy skal registreres i Hasvik  
 • Søker må være registrert i fiskermanntallet  
 • At det i søknaden bekreftes at intensjonen er lokal leveranse i Hasvik kommune  
 • Ved kjøp av fiskefartøy skal overleveringsprotokoll og godkjent fartøyinstruks dokumenteres 
 • Tilskudd utbetales ikke før fartøyet er innført i fartøyregisteret med registreringsnummer i Hasvik kommune  
I tillegg gjelder punkt 3 «Generelle tilskuddsvilkår» og punkt 5 «Vilkår for utbetaling av tilskudd».

5. Vilkår for utbetaling av tilskudd

 • Ved utbetaling av næringsfondsmidler må godkjent kopi av betalte faktura eller revisorbekreftet prosjektregnskap vedlegges.
 • Ved utredninger, produktutvikling, markedsanalyser og andre undersøkelser, skal rapport vedlegges og godkjennes.
 • Dersom virksomheten avvikles, avhendes eller flytter ut av kommunen innen 3 år fra utbetaling av tilskudd, skal tilskuddet tilbakebetales forholdsmessig.
 • Dersom et eller flere av de vilkår som gjelder for tilsagnet ikke blir oppfylt, har Hasvik kommune rett til å anse tilsagnet som bortfalt.
 • For tilskudd til Forprosjekt kan midlene utbetales ved oppstart av prosjektet.
 • Innvilgede tilskudd som ikke er aktivert innen 6 måneder fra tilsagnsdato bortfaller.

6. Klage

Etter forvaltningslovens §28 er det adgang til å påklage fattet vedtak. Klagefristen er satt til 3 uker fra det tidspunkt man mottar underretning om vedtaket.

Klagen skal fremsettes skriftlig, og må nevne det vedtak det klages over. Samtidig bør en nevne de grunner klagen støtter seg til.

Klagen fremsettes for Formannskapet som har fattet vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, oversendes klagen Kommunestyret for videre behandling.