Rådet har rett til å uttale seg i saker som gjelder personer med funksjonsnedsettelse, og komme med forslag og anbefalinger i slike saker. Rådet kan også ta opp saker på eget initiativ.

Hva kan rådet bestemme?

Rådet skal komme med innspill til saker som skal behandles i kommunen eller fylkeskommunen, slik at synspunktene og behovene til personer med funksjonsnedsettelse blir synliggjort og er del av saken før det tas en avgjørelse.

Det er opp til kommunen og fylkeskommunen å fatte vedtak i de enkelte sakene. Rådets anbefalinger i den konkrete saken vil være en del av beslutningsgrunnlaget.

Kommunestyret og fylkestinget kan gi rådene myndighet til å fordele bevilgninger, og kan gi medlemmer av rådene møte- og talerett i folkevalgte organer.

Rådet skal ikke behandle saker som gjelder enkeltpersoner.

Dagens råd for personer med funksjonsnedsettelser ble valgt av kommunestyret - sak 66/2019, sak 21/2020 og sak 55/2020.

Rådets medlemmer og varamedlemmer

Medlemmer:
Leder Helene Arnesen (A)
Nestleder: Dan Vidar Johnsen (A)
Medlem: Elisabeth S. Mikalsen (A)
Medlem: Rigmor Einan (H)
Medlem: Trude Hustad (Brukerrepresentant)

Varamedlemmer:
For Arbeiderparteiet:
1. Snorre Sjursen (UAH )
2. Sigurd Gigerland (A)

For Høyre:
1. Trude C. C. Halvorsen (H)

For brukerrepresentantene:
1. Annika Sjursen-Westberg (Brukerrepresentant)
2. Hege Sørensen (Brukerrepresentant)

Veileder for rådene for personer med funksjonsnedsettelse

Bufdir har laget en veileder for rådet for personer med funksjonsnedsettelse, klikk på hyperlenken her for å lese veilederen.