Retningslinjene ble revidert av Levekårsutvalget i sak 10/2022 den 27.09.2022.

Gjennom bruken av kulturmidler bør det stimuleres til at aktiviseringen av barn, ungdom og svake grupper i de ulike lag er størst mulig. Det bør gjennom bruken av kulturmidler stimuleres til at det i kommunen er et mangfoldig kulturliv av høy kvalitet og med gode resultater.

Stimuleringen kan også rettes mot støtte til oppstart, opptreden, utstillinger, særlige innkjøp m.m., og i mindre grad i forhold til antall som aktiviseres/antall medlemmer. Det bør gjennom bruken av kulturmidlene stimuleres til at kulturaktivitetene i nærmiljøene er størst mulig.

Det bør gjennom bruken av kulturmidlene stimuleres til at antall og foreninger som organiserer ulike grupper er høyt. Alle foreninger med et minimum av aktivitet, et ideelt formål og ordnede regnskapsforhold bør i utgangspunktet gis støtte. Bruken av kulturmidler må også ses i sammenheng med den øvrige kommunale støtte overfor lag og foreninger.

Følgende fordelingsregler for kulturmidler gjelder:

Ca. 85 % fordeles til lag og foreninger som innen en eller flere kulturaktiviteter aktiviserer barn og ungdom. Ved fordeling mellom disse legges det vekt på antall barn som aktiviseres, mengden aktivisering og kostnadene knyttet til dem.

Levekårsutvalget forbeholder seg retten til å utøve nødvendig skjønn ved tildeling av kulturmidler.

Andre tiltak:

Ca. 15 % fordeles til spesielle prosjekt.

Vedlegg til søknad:

  • Aktivitetsplan for inneværende år
  • Revisjonsberetning for forrige år

Søknadsfrist:

Kulturmidlene lyses ut 1. april hvert år med søknadsfrist 5. mai.