Formål

Formålet med FFR er å sikre at personer som har behov for habilitering og rehabilitering tilbys og ytes tjenester som kan bidra til:

 • læring

 • motivasjon

 • økt funksjonsevne

 • økt mestringsevne

 • likeverdighet

 • deltakelse

Taushetsplikt:

Selv om flere tjenester organisatorisk og administrativt er samordnet har de ulike tjenestene den samme taushetsplikten som tidligere. Skal det samarbeides på tvers av tjenesten i forhold til enkeltsaker innhentes det samtykke fra pasient/bruker til det.

Åpningstider:

Mandag – fredag kl. 08.00 – 15.30

Alle tjenestene er lokalisert i 1. etg. på helsesenteret.

Tjenestene innenfor familie, forebygging og rehabilitering har ingen akuttfunksjon.

Har en behov for bistand utenfor ordinær kontortid kan politi (112), legevakt (113 eller 116 117) kontaktes.

Virkeområde

Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeidet om å gi nødvendig bistand til brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt i samfunnet.

FFRs virkeområde gjelder for habiliterings- og rehabiliteringstjenester som tilbys og ytes etter kommunehelsetjenesteloven og spesialisthelsetjenesteloven. Tjenestetilbudene skal omfatte alle personer som har behov for habilitering og rehabilitering på grunn av medfødt, ervervet funksjonshemning eller kronisk sykdom. Tilsvarende for personer som står i fare for å utvikle varig funksjonshemning eller kronisk sykdom.

FFRs virkeområder er mange, men i avsnittene som følger beskrives de ulike tjeneste som tilbys og ytes etter behov. 

Fysioterapi

Tjenesten inngår som en del av kommunens helsetilbud og gis i forbindelse med forebyggende helsearbeid og ved behandling av sykdom eller skade samt for å vedlikeholde funksjon.

Tjenesten kan bidra med blant annet:

 • Undersøkelser

 • Funksjonsutredninger / motorisk vurdering

 • Utforming og oppfølging av tiltak

 • Behandling

 • Rehabilitering / habilitering

 • Helsefremmende og forebyggende arbeid

Vil du vite mer om våre tjenester innenfor fysioterapi, klikk på denne hyperlenken.

Ergoterapi

Ergoterapeuten kan bistå deg som, på grunn av skade, sykdom, eller annet, har vansker med å mestre dine daglige gjøremål. Gjennom en kartlegging av den enkeltes funksjonsnivå, verdsatte aktiviteter og omgivelser, bidrar ergoterapeuten til å finne frem til løsninger som minsker gapet mellom din helse og samfunnets mange krav.

Tjenesten er gratis og inngår som en del av det kommunale habiliterings- og rehabiliteringstilbudet.

Den kulturelle spaserstokken

Kommunen søker fylkeskommunen om midler for å styrke kulturtilbudet for de eldre. Lag og foreninger i kommunen kan sende søknad om midler. I søknaden må det komme frem hvor stor pengesum det søkes om, hva pengene skal benyttes til og hvem andre som bidrar med finansiering av arrangementet.

Frisklivssentral

Et lavterskeltilbud med fokus på livsstilsendring og ivaretakelse av fysisk og psykisk helse. Her er det mulighet for å få individuell veiledning og oppfølging gjennom samtale, samt ulike kurs- og aktivietetstilbud i gruppe.

Folkehelse

Spørsmål og innspill i forhold til folkehelsearbeid rettes til folkehelsekoordinator.

Vil du vite mer om våre tjenester innenfor ergoterapi, klikk på denne hyperlenken.

Helsestasjon, skolehelsetjeneste og jordmortjeneste

Tjenesten består av helsesøster, lege, fysioterapeut, jordmor.

Helsesøsters arbeidsområde:

Jobber med barn og unge i alderen 0-20 år. 

Helsestasjon:

Helsestasjonen får melding fra sykehuset når nyfødte reiser hjem. Helsesøster ringer til foreldrene og tilbyr hjemmebesøk når barnet er 2 uker.

Barna kommer til helsekontroll omtrent en gang per måned det første leveåret og etter det ved 2 år og 4 år. Lege og fysioterapeut blir hentet inn ved behov. Barnet er rutinemessig til lege 3 ganger det første leveåret.

Tema på helsestasjonen er barnets utvikling og det foreldrene ønsker å snakke om eller spørre om.

Helsesøster har ansvar for barnvaksinasjonsprogrammet.

Foreldre plikter å medvirke til at barnet deltar i helsekontroll. Foreldre må selv ta kontakt med helsestasjonen når de kommer til en ny kommune.

Skolehelsetjenesten:

 • Ved skolestart er foreldre og barn invitert til lege og helsesøster for undersøkelse.
 • Undervisning og temagrupper i klassene
 • Kontortid på skolene.

Vil du vite mer om våre tjenester innenfor helsestasjonen og skolehelse, klikk på denne hyperlenken

 

Jordmor:

Jordmor kommer fra Hammerfest, hun er i Hasvik omtrent en gang i måneden og time bestilles via legekontoret.

Vil du vite mer om våre tjenester med jordmor, klikk på denne hyperlenken

Rus og psykisk helse

Tjenesten tilbyr oppfølging av mennesker som har utfordringer knyttet til psykiske helse og rus. Tjenesten er et lavterskeltilbud, noe som betyr at en ikke trenger henvisning fra lege eller andre, men kan ta kontakt direkte.

Oppfølgingen tilpasses den enkelte, og kan bestå av:

 • Samtaler
 • Miljøarbeid
 • Turer
 • Klubb
 • Trening
 • Hjelp til administrering av medisiner
 • Botrening m.m.

Vil du vite mer om våre tjenester innenfor rus og psykisk helse, klikk på denne hyperlenken.