Helse er ikke bare fravær av sykdom. Med helse menes både fravær av sykdom og positive aspekter som mestring, trivsel og livskvalitet. Folkehelse handler om hvordan det står til i befolkningen eller grupper av befolkningen. Folkehelse kan defineres som befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i befolkningen.

Definisjon

Folkehelseloven definerer folkehelsearbeid som «samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen».

Befolkningsperspektivet

Noen av kjernetrekkene ved folkehelsearbeid er at det er en samfunnsoppgave, at det er gruppe- og befolkningsrettet og at det utøves gjennom påvirkning av faktorer som har positive eller negative virkninger på befolkningens helse. Folkehelse tar altså utgangspunkt i et befolkningsperspektiv.

Det er mange årsaker til at enkeltindivider blir syke. I folkehelsearbeidet forsøker en å ta tak i de faktorene som påvirker hele befolkningen eller grupper av befolkningen.

I folkehelsearbeidet ønsker en å fremme helse og forhindre at sykdom i det hele tatt oppstår før en har fått økt risiko eller det er noe behov for behandling.

Verdenskommisjonen for sosial ulikhet i helse sa det på følgende måte: «hvorfor behandle mennesker og sende dem tilbake til de omstendighetene som gjorde dem syke i utgangspunktet». Vi må også gjøre noe med disse omstendighetene.