Smittevernarbeidet i Norge er regulert gjennom lov om vern mot smittsomme sykdommer av 5. aug. 1994 (smittevernloven) med tilhørende forskrifter.

Internasjonalt har Verdens helseorganisasjon fastsatt regler om tiltak på tvers av landegrensene. Smittevernloven gjelder alle smittsomme sykdommer og har erstattet tidligere lover om spesielle sykdommer som for eksempel tuberkuloseloven.

Loven grenser opp mot kommunehelsetjenestelovens regler om miljørettet helsevern og næringsmiddelkontrollovgivningen. Loven omhandler både personrettede, grupperettede og miljørettede tiltak.

Flere kommunale arbeidsoppgaver er ledd i den generelle smittevernberedskap:

  • Helseopplysning
  • Vaksinasjon
  • Diagnostikk og behandling av smittsomme sykdommer
  • Organisering av drikkevannsforsyning
  • Renovasjon og næringsmiddelkontroll

Kommunale organer er også tillagt særskilt myndighet etter smittevernloven ved utbrudd av smittsom sykdom.

Tvunget smittevern

Reglene er slik utformet at de skal gi hjemmelsgrunnlag for bruk av alle typer tiltak med kjent effekt i arbeidet mot smittsomme sykdommer. Lovens utgangspunkt er at alle har rett til smittevernhjelp ved enhver form for smittsom sykdom.

Hovedprinsippet for tiltak etter loven er at de skal gjennomføres med frivillig medvirkning fra dem tiltakene rettes mot.

Likevel er det som ekstra sikkerhet til bruk i spesielle situasjoner oppstilt nærmere regler om vilkårene for bruk av tvang og de prosedyrer som skal følges når vedtak om bruk av tvang skal fattes. Vedtak om tvunget smittevern skal fattes av en smittevernnemnd som er oppnevnt for hele landet. Sekretariatet for denne nemnda er lagt til Fylkesnemnda for sosiale saker i Oslo og Akershus.