Nybygg

Nybygg Hasvik kommune kan etter søknad og en helhetsvurdering:

 • innvilge tilskudd på inntil kr. 300.000,- til nybygg. Beløpet begrenses oppad til 15% av de totale byggekostnader
 • tildele gratis tomt i regulert område i Hasvik, Breivikbotn og Sørvær
 • innvilge fritak for tilknytningsavgifter

Boligkjøp

Hasvik kommune kan etter søknad og en helhetsvurdering:

 • innvilge tilskudd på inntil kr. 150.000,- til kjøp av bolig i regulert område i Hasvik, Breivikbotn og Sørvær
 • beløpet begrenses oppad til 10% av de totale kostnader
 • det gis ikke tilskudd til på bygging/renovering av bolig man allerede eier
 • ordningen gjelder førstegangskjøp av bolig i Hasvik kommune

Søker

Søker skal være privatperson som for egen regning fører opp ny enebolig eller kjøper bolig til eget bruk som helårsbolig.

 • søker behøver ikke å være registrert bosatt i kommunen ved tidspunkt for søknad, og innvilgning av tilskudd
 • søker må være registrert og bosatt i kommunen på tidspunktet for utbetaling av tilskuddet.
 • næringsaktører faller utenfor retningslinjene for tilskuddet

Søknad

Søknad med følgende vedlegg sendes til Hasvik kommune:

 • planskisse bolig og tomt
 • kostnadsoverslag
 • finanseringsplan
 • søknad må sendes i god tid før arbeidet igangsettes

Utbetaling

Det forutsettes fullfinansiering av prosjektet før vedtaket aktiveres.

 • utbetaling skjer etter anmodning, med vedlegg som dokumenterer kostnadene
 • tilskuddet skal tinglyses med pant i eiendommen

Salg eller utleie av boligen

Ved videresalg eller utleie av boligen innen 5 år settes det følgende betingelser:

 • salg av helårsbolig, personer bosatt i Hasvik kommune: forholdsmessig tilbakebetaling av tildelt beløp
 • salg til personer som ikke er bosatt i Hasvik kommune: beløpet må i sin helhet tilbakebetales
 • utleie av boligen til andre: beløpet må i sin helhet tilbakebetales