Det finnes ikke en entydig definisjon av hva det innebærer å ha god psykisk helse, men det er vanlig å skille mellom psykiske vansker og psykiske lidelser.

Psykiske vansker

Psykiske vansker kan beskrives som symptomer som i betydelig grad går ut over trivsel, læring, daglige gjøremål og samvær med andre. 15 -20 o/o av bam og unge i Norge har psykiske vansker.

Psykiske lidelser

Psykiske lidelser kjennetegnes ved at symptombelastningen er så stor at det kvalifiserer til diagnoser som for eksempel angst, depresjon, anoreksi, atferdsvansker eller ADHD.

De aller fleste som utvikler psykiske lidelser, vokser opp i vanlige familier. Det er imidlertid noen forhold som gjør at risikoen for en negativ utvikling øker, for eksempel dersom foreldrene selv sliter med psykiske lidelser, dersom forholdet mellom foreldrene er konfliktfylt eller dersom familien har mange belastninger og lite sosial støtte.

Sosial støtte og deltagelse

Sosial støtte og sosial deltagelse kan ha en positiv effekt på psykisk helse og har sammenheng med opplevelse av glede, vitalitet og livskvalitet. Det motsatte av god sosial støtte er ensomhet.

Ensomhet kan påvirke helsa negativt på ulike måter og gir økt risiko for psykiske helseproblemer (FHI). Mange i samfunnet vårt er ensomme, og ensomhet rammer i større grad yngre og eldre mennesker enn andre. I Hasvik vil antall eldre øke i årene som kommer.

Familie, forebygging og rehabilitering (FFR)

Familie, forebygging og rehabilitering (FFR) i Hasvik kommune tilbyr oppfølging av mennesker som har utfordringer knyttet til psykiske helse og rus. Tjenesten er et lavterskeltilbud, noe som betyr at en ikke trenger henvisning fra lege eller andre, men kan ta kontakt direkte.

Oppfølgingen tilpasses den enkelte, og kan bestå av:

  • Samtaler
  • Miljøarbeid
  • Turer
  • Klubb
  • Trening
  • Hjelp til administrering av medisiner
  • Botrening m.m.

Mer info om FFR kan du finne på denne hyperlenken.