Om tjenesten

Alle har rett til å søke om økonomisk sosialhjelp og få en individuell vurdering av søknaden sin.  Med livsopphold menes mat, husleie, strøm og nødvendige klær. 

Er du i en nødssituasjon? Hjelp i en nødssituasjon skal dekke helt nødvendige utgifter for en kort periode. Eksempler kan være penger til mat, hygieneartikler og reiseutgifter.

Du kan også motta hjelp i form av lån eller garanti for lån. Dette vil først og fremst være aktuelt hvis det antas at du vil være i stand til å tilbakebetale lånet.

 

Kriterier/vilkår

Vi vurderer behovet ditt for økonomisk sosialhjelp sammen med deg, og gjør en individuell vurdering av søknaden din. Vi tar hensyn til alder, familiesituasjon, helse og din bosituasjon.

Hvis du har barn, tar vi særlige hensyn til behovene deres i vår vurdering.  Hvis du er under 30 år, vil NAV kunne stille et krav om at du deltar i aktivitet når du mottar økonomisk sosialhjelp. Målet er å hjelpe deg til å komme ut i arbeid eller utdanning, slik at du kan forsørge deg selv.

Det er viktig at du opplyser oss om alle inntekter og utgifter du har, slik at vi får vurdert situasjonen din og ditt behov.

Det er viktig at du legger ved dokumentasjon som etterspørres i søknadsskjema eller på forespørsel fra sosialtjenesten.

 

Hvordan søker jeg?

Når du søker, må du gi opplysninger om deg selv og din økonomiske situasjon. Du må i utgangspunktet dokumentere opplysningene gjennom vedlegg til søknaden din.
Du kan sende søknad med vedlegg digitalt. Hvis du ikke kan søke digitalt kan du søke på papir, og levere denne til NAV-kontoret eller sende den i posten. Hvis dette ikke er mulig, kan du kontakte NAV kontoret via telefon og få bistand til å søke.

Søknader behandles så raskt som mulig. Behandlingen kan bli forsinket hvis du ikke kan dokumentere den situasjonen du beskriver i søknaden. Ved behov for ytterligere informasjon vil du bli kontaktet av saksbehandler. 

Klagemulighet

Hvis du mener at vedtaket feil, kan du klage til Nav innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du mener er feil i vedtaket og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til Nav. Klagen må inneholde hvilket vedtak du klager på, legg gjerne ved vedtaksbrevet du har mottatt. Opprettholder Nav sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge.