Bygninger/tiltak du kan søke om selv

Tilbygg til eksisterende byggverk med samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) inntil 50 m2

Dette kan være tilbygg til bolig, fritidsbolig, næringseiendom og driftsbygning.

 • Tilbygget kan ikke inneholde en egen selvstendig boenhet.
 • Tilbygget kan i tillegg være underbygget med kjeller. Kjeller må ha himling mindre enn 1,5 meter over planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.
 • Tilbygget kan også inneholde pipe/skorstein.
 • Tilbygget må være 15 meter fra kommunal vei og 50 m fra riksvei og fylkesvei målt fra midt i veien. Tilbygget må ikke være nærmere tomtegrense enn 4 meter målt fra yttervegg.

En frittliggende bygning som ikke skal brukes til beboelse, og hvor verken samlet bruksareal eller bebygd areal er over 70 m2.

Bygningen kan oppføres i inntil en etasje. Høydebegrensninger kan fastlegges gjennom kommunens arealplaner.

 • Bygningen kan ikke brukes til beboelse eller overnatting, men kan for eksempel brukes til verksted eller utstillingslokale med personopphold på dagtid.
 • Tilbygget kan i tillegg være underbygget med kjeller. Kjeller må ha himling mindre enn 1,5 meter over planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.
 • Bygningen kan ha loft dersom loftet ikke kan regnes som etasje, TEK10 § 6-1. Loftet må ikke inneholde rom eller brukes til beboelse og loftet må ha bruksareal mindre enn 1/3 av underliggende etasjes bruksareal.
 • Hvis bygningen er over 50 m2, må den plasseres 4 meter fra tomtegrenser.
 • Bygningen må være 15 meter fra kommunal vei og 50 m fra riksvei og fylkesvei målt fra midt i veien. Tilbygget må ikke være nærmere tomtegrense enn 4 meter målt fra yttervegg. 

Bruksendring av bygg eller del av bygg tas i bruk eller blir tilrettelagt for annet enn det som følger av tillatelse eller lovlig etablert bruk

Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel innenfor en bruksenhet. F.eks bod skal endres til soverom, stue, kjøkken eller bad.

 • Bestemmelsen gjelder kun innenfor en bruksenhet. Dersom bruksendringen gjelder for eksempel endring fra loft til leilighet, vil dette være søknadspliktig med krav om bruk av ansvarlig foretak. 

Driftsbygning - oppføring, plassering, vesentlig endring, vesentlig reparasjon eller riving av driftsbygning inntil 1000m2 bruksareal (BRA)

 • Omfatter også bruksendring av annen bygning til driftsbygning. 

Tilbygg til driftsbygning dersom bygningens totale areal inkludert tilbygget ikke overstiger 1000 m2 bruksareal (BRA)


Skilt- og reklameinnretning inntil 6,5 m2 montert på vegg, eller frittstående med høyde inntil 3,5 m og bredde inntil 1,5 m montert frittstående på terreng.

Bestemmelsen omfatter ikke plassering av slike skilt og reklameinnretninger som kan utgjøre en fare for personsikkerhet.

 • Skiltet må ikke plasseres slik at det kan falle ned på beferdet område eller skilt som plasseres direkte på bakken og ikke er tilstrekkelig forankret.
 • Bestemmelsen gjelder kunne oppføring av ett skilt på samme sted eller samme fasade.

Gravemelding

Dersom det er gitt tillatelse til tiltak og det skal graves skal gravetillatelse innhentes. Skjemaet leveres med kart og merkes av hvor det skal graves.

 

Ferdigattest og brukstillatelse

Et søknadspliktig tiltak må avsluttes med en ferdigattest. Hvis det kun er mindre vesentlig arbeid som gjenstår, kan du søke om midlertidig brukstillatelse.

Byggverk må ikke tas i bruk før det er gitt enten midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest.