For eksempel kan du - under visse forutsetninger - bygge en garasje på inntil 50 m2 eller et tilbygg på 15 m2 uten å søke om tillatelse.

Tiltakshavers/byggherrens ansvar

Tiltakshaver har selv ansvar for at tiltaket ikke strider mot plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter, kommuneplanens arealdel og gitte tillatelser. Tiltaket må heller ikke komme i konflikt med annet regelverk.

Vær oppmerksom på at mange mindre tiltak som utgjør en større helhet må ses samlet og kan være søknadspliktig. En kombinasjon av flere tiltak som er unntatt søknadsplikt i noen tilfeller må vurderes som ett tiltak som det må søkes om.

Kommunen kan føre tilsyn med tiltak untatt fra søknadsplikt på lik linje med søknadspliktige tiltak. Dersom tiltaket/bygningen er i strid med bestemmelser og derav ulovlig, kan kommunen kreve tiltaket fjernet eller ilegge overtredelsesgebyr.

Tiltak som ikke krever søknad

Frittliggende bygning inntil 50 m2

Frittliggende bygning på bebygd eiendom på inntil 50 m2 med avstand minimum 1,0 m fra nabogrensen kan settes i gang uten søknad, men det forutsetter at:

 • Mønehøyde ikke er høyere enn 4,0 meter og gesimshøyde 3,0 meter målt fra terrengets gjennomsnittsnivå rundt bygningen.
 • Bygningen må være i én etasje og kan ikke underbygges med kjeller.
 • Bygningen skal brukes til for eksempel garasje, uthus, verksted, hobbybod, veksthus eller dukkestue.
 • Bygningen kan ikke inneholde beboelsesrom som kjøkken, stue, oppholdsrom, soverom eller våtrom eller brukes til overnatting.
 • Bygningen må ikke plasseres over vann- og avløpsledninger. Avstand til kommunale ledninger må være 4 meter.
 • Bygningen må ikke være i strid med kommuneplanens arealdel eller reguleringsbestemmelser.
 • Bygningen må ikke føre til at tillat bebygd areal for eiendommen overstiges.

Vegloven har bestemmelser om for eksempel avkjøring, frisiktsoner og avstand til veimidte, som må følges.

 • Ved kommunale veier skal bygninger ha en avstand på 15 meter målt fra yttervegg til senter vei/gangvei.
 • Ved riksvei og fylkesvei skal bygninger ha en avstand på 50 meter målt fra yttervegg til senter vei/gangvei.
 • Hvis det er reguleringsplan for ditt område, vil du finne minste avstand til vei i reguleringsbestemmelsene. 

Tilbygg inntil 15 m2

Du kan oppføre tilbygg på 15 m2 med avstand minimum 4,0 m fra nabogrensen.

Det forutsettes at:

 • Tilbygget ikke inneholder beboelsesrom som kjøkken, stue, oppholdsrom, soverom eller våtrom eller brukes til overnatting.
 • Tilbygget må ikke plasseres over vann- og avløpsledninger. Avstand til kommunale ledninger må være 4 meter.
 • Tilbygget må ikke være i strid med kommuneplanens arealdel eller reguleringsbestemmelser.
 • Tilbygget må ikke føre til at tillat bebygd areal for eiendommen overstiges.

Eksempler på tilbygg som er unntatt søknadsplikten er for eksempel balkong, veranda og lignende, åpent overbygget inngangsparti eller ved- og sykkelbod.

Det må også her tas hensyn til veglova bestemmelser.

 • Ved kommunale veier skal tilbygget ha en avstand på 15 meter målt fra yttervegg til senter vei/gangvei.
 • Ved riksvei og fylkesvei skal tilbygget ha en avstand på 50 meter målt fra yttervegg til senter vei/gangvei.
 • Hvis det er reguleringsplan for ditt område, vil du finne minste avstand til vei i reguleringsbestemmelsene. 

Andre tiltak som er unntatt søknadsplikt

Byggtekniske installasjoner

Reparasjon av bygningstekniske installasjoner som for eksempel ventilasjonsanlegg, sanitæranlegg og heis, samt varme- og kjøleanlegg er unntatt søknadsplikt.

Levegg

 • Levegger med høyde inntil 1,8 m og lengde 10,0 m inntil 1, 0 meter fra nabogrense
 • Levegger med høyde inntil 1,8 m og lengde inntil 5,0 meter i nabogrense. 

Antenner

Antennesystem med høyde inntil 5,0 meter, panelantenner montert på vegg med høyde inntil 2 meter og parabolantenner med diameter inntil 1,2 meter, er unntatt søknadsplikt. Det er en forutsetning at plasseringen ikke innebærer fare for personsikkerhet. Unntaket gjelder ikke der flere antennesystem skal plasseres på samme sted eller på samme fasade. 

Mindre støttemur

Mindre støttemurer (forstøtningsmurer) med høyde inntil 1,0 meter og avstand fra nabogrense på minst 1,0 meter. I tillegg kan støttemur på inntil 1,5 meter oppføres uten søknad hvor avstand til nabogrense er minst 4,0 meter.

Mindre fylling eller planering av terreng

I spredtbygd strøk kan terrengendringen maksimalt avvike 3,0 meter fra opprinnelig terrengnivå. I tettbygd strøk er begrensningen 1,5 meter og på eiendommer for rekke- eller kjedehus og lignende kan avviket maksimalt være 0,5 meter.

Avstand fra fyllingsfoten til nabogrense må være minst 1,0 meter. Avvik som er større enn de nevnte krever søknad til kommunen og er avhengig av tillatelse før terrengendringen kan gjennomføres.

Registrering av ikke-søknadspliktig tiltak

Har du oppført et ikke-søknadspliktig tiltak, må dette registreres slik at det kan bli arkivert og ført inn i matrikkelen.

Send inn et situasjonskart som viser tiltakets plassering på din eiendom samt melding om hva som er blitt utført.