Liste over nytteformål de ferdsel er tillatt

Regelverket tillater motorferdsel på vinterføre for en rekke nytteformål, uten at det kreves søknad og tillatelse fra kommunen. Bruk av motorkjøretøy på snødekt mark er regulert av forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 3 bokstav a) til j).

De ulike nytteformålene som IKKE krever søknad, finner du i lista nedenfor:

 • Politi-, Amblanse- og redningstjeneste
 • Oppsyns- og tilsynstjeneste
 • Offentlig post- og teletjeneste
 • Nødvendig person- og godstransport til og fra faste bosteder
 • Nødvendig person- og godstransport i jordbruks-, skogbruks- og reindriftsnæring
 • Forsvarets øvelser, forflytninger og transporter
 • Anlegg og drift av veier og anlegg
 • Rutetransport som drives med løyve i henhold til yrkestransportloven
 • Nødvendig transport i forbindelse med fiskekultiveringstiltak i offentlig regi
 • Nødvendig transport for drift av turistanlegg
 • Transport av materialer, utstyr og arbeidsfolk til bygging i samsvar med byggetillatelse,
 • Opparbeiding og preparering av skiløyper og skibakker for allmennheten og for konkurranser, når det foretas av kommuner, hjelpekorps, idrettslag, turlag eller turistbedrifter
 • Nødvendig transport i forbindelse med vitenskaplige undersøkelser
 • Nødvendig transport av ved fra egen eiendom til fast bopel
 • Praktisk kjøretrening på nærmere fastsatt områder ved obligatorisk opplæring for beltemotorsykkelførere

Kjøreformål som krever tillatelse fra kommunen

Hvis saken ikke gjelder tillatte nytteformål, må skriftlig søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sendes til kommunen.

Forskriften åpner for at kommunen kan gi tillatelse til bruk av snøscooter for følgende formål:

 • Fastboende som påtar seg ervervsmessig kjøring - Forskrifen § 5a) (administrativ sak)
 • Transport av funksjonshemmede - Forskrifen § 5b) (administrativ sak)
 • Transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte som ikke ligger tilknyttet brøytet bilveg - Forskrifen § 5c) (administrativ sak)
 • Kjøring i utmarksnæring for fastboende - Forskrifen § 5d) (administrativ sak)
 • Transport av ved utover transport av ved fra egen eiendom til fast bopel - Forskrifen § 5e) (administrativ sak)
 • Gruppeturer på snødekt mark - Forskrifen § 5f) (administrativt sak)
 • Utkjøring og tilsyn med jervebåser - Forskrifen § 5b (administrativ sak)

Forskriften åpner videre for at kommunen kan gi tillatelse til bruk av motorkjøretøy for følgende formål:

 • Transport av materialer og utstyr i forbindelse med utmarksnæring Forskrifen § 5a (politisk sak)
 • Ved særlige behov - Forskrifen § 6 (Politisk sak)

Slik søker du

1. Innhent grunneierstillatelse
Den enkelte grunneier kan nekte eller støtte vilkår til kjøringen. Grunneiertillatelsen bør være skriftlig.

Hasvik kommune anbefaler at grunneierstillatelse innhentes før søknaden sendes til kommunen. Fefo som grunneier vil som hovedregel ikke bruke grunneierretten for å overprøve kommunens dispensasjonspraksis.

2. Fyll ut og send inn søknad
Elektronisk søknad bør benyttes:
Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag

3. Påkrevde vedlegg til søknad

 • Kart med inntegnet kjøretrase/landingsplass, skal alltid vedlegges. Kart kan lages her
 • Ved transport av funksjonshemmede skal legeerklæring vedlegges. 

Motorferdsel i verneområder

I Hasvik kommune er områdene Nordsandfjorden, Sørsandfjorden, Storgalten og Andotten vernet.

I disse områdene er det strengere regler for motorisert ferdsel enn det som følger av motorferdselsloven og nasjonal forskrift. På bakgrunn av vernebestemmelsene for disse områdene skal det søkes om tillatelse til motorisert ferdsel fra forvaltningsmyndigheten, som er Statsforvalteren i Troms og Finnmark.