Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Priser og gebyrer 2024

Her vises priser og gebyrer for Hasvik kommune gjeldende for kalenderåret 2024

Utleiepriser for boliger, garasjer, med mer

Boliger og andre kommunale bygg - utleiepriser

Boliger og andre kommunale bygg - utleiepriser for 2024
 

UtleiepriserPris pr måned
Standard 1kr. 106,00 pr m2  
Standard 2kr. 90.00 pr m2  
Standard 3kr. 82,00 pr m2  
Garasjeleiekr. 347,00  
Stipulerte strømpriserkr. 22,00 pr m2  
Leie lokaler ved pleie og omsorgkr. 400,00 pr. gang

Lagerplass i kommunale bygg

Leiepriser for 2024

Båter inntil 15 fot
Kr 1.865 pr. år

Båter fra 15 til 23 fot (7 meter)
Kr 2.385 pr. år

Båter over 23 fot (over 7 meter)
Kr 2.950 pr. år 

Leie av lagerplass til annet avgjøres etter skjønn på grunnlag av de fastsatte priser.

Gymsal og basseng - leie

Betalingssatser leie av gymsal og basseng for 2024

 • Lag og foreninger som benytter kommunens gymsaler til fysisk aktivitet betaler ingen leie. 
 • For bassenget betaler privatpersoner, lag, grupper eller sammenslutninger en sesongleie per uketime på kroner 1.700,-. Sesongen varer fra medio september til medio mai. 
 • Satsen for å leie bassenget i enkelttilfeller settes til kroner 320,- per time.

Utleie av spylevogn og mannskap til åpning av avløp

Priser for 2024

 

Kommunal bistand til åpning av tett avløp i boliger/ bygg settes til kr. 1.200,- pr. time pluss 25 % mva. Pris gjelder kjøp av bistand som gjelder åpning av avløp i og fra privat bolig/ bygg og til anboring/ kobling på kommunalt avløpsnett.

Oppvekst og kultur

Barnehageplass - betalingssatser

Betalingssatser for barnehageplasser 2024
 

Hasvik kommune ligger i tiltakssonen Finnmark og har dermed gratis barnehage. I Hasvik kommune innebærer dette også gratis kost.  

Skolefritidsordningen - betalingssatser

Betalingssatser for 2024

I Hasvik kommune er det gratis SFO for alle med SFO plass, dette innebærer også gratis kost.

 

 

Kulturskolen - betalingssatser

Kulturskolen - betalingssatser for 2024

 

Søskenmoderasjon gjelder søsken som bor fast sammen.

 

Betalingssats 2024 for kulturskolen (kr/mnd)1. barn2. barn3. barn 
og flere
Betalingssatser674472373
Helge/ dagskursPris opplyses når tilbudet annonseres

Pleie- og omsorgstjenester

Trygghetsalarm - egenandel

Priser for 2024

Egenandel for leie av trygghetsalarm settes til kr 410 pr. måned.

Pris på repsett (inneholder arm/halsbånd + deksel): kr 510 pr. sett.
(Månedelig leie er program og pc, alarm eks. mva, alarm levetid ca. 6 år)

Repsett er personlig og inngår ikke i månedsleie. Den er ny ved tildeling av trygghetsalarm og betales på første regning.

Middag og matombringing til hjemmeboende - egenandel

Pris for 2024

Kr 110 pr. middag.

Praktisk bistand - egenandel

Priser for 2024
 

Egenandel praktisk bistand

Husstandens nettoinntekt inntil 2 G - kr 120 pr. time. Maks kr 230 pr måned.

Husstandens nettoinntekt mellom 2 og 3 G - kr 145 pr. time.

Husstandens nettoinntekt mellom 3 og 4 G - kr 195 pr. time.

Husstandens nettoinntekt mellom 4 og 5 G - kr 220 pr. time.

Husstandens nettoinntekt over 5 G - kr 285 pr. time.

Oppmøtegebyr er i henhold til pris pr. time.

Det er lagt til grunn en timepris hvor den enkelte som mottar praktisk bistand (hjemmehjelp, nabohjelp o.l.) blir fakturert ut i fra faktisk pris for mottatte tjenester. Det vil derfor bli utregnet fra pleie- og omsorg en gang pr måned, og meldt fra til økonomikontoret som sender ut faktura i etterkant av tjenesten.

Tilfeldige brukere (dvs. brukere med varighet under to måneder) faktureres på bakgrunn av selvkost som beregnes til kr 300 pr. time.

Opphold i institusjon / sykehjem - vederlag

Priser for 2024

Kortidsopphold

Korttidsopphold (inntil 60 døgn pr. kalenderår etter forskrift om vederlag § 4 – vederlagets størrelse må ikke overstige det beløpet som er fastsatt av kongen) pr. tiden kr 193 pr. døgn.

Korttidsopphold (over 60 døgn pr kalenderdøgn etter forskrift om vederlag § 3 jfr § 6. 3. ledd) beregnes ut fra inntekt og folketrygdens grunnbeløp.

Langtidsopphold

Langtidsopphold (beregnes etter forskrift om vederlag § 3 jfr § 6. 1. og 3. ledd) beregnes i % ut fra inntekt og folketrygdens grunnbeløp.

Fribeløp før beregning av vederlag for langtidsopphold i institusjonen settes til kr 10.000.

Fribeløp før beregning av vederlag for langtidsbeboere i institusjon som, uten selv å ønske det, legges på dobbeltrom settes til kr 48.300.

Dag- eller nattopphold

Dag- eller nattopphold (i henhold til forskrift om vederlag § 4 – vederlagets størrelse må ikke overskride det beløpet som er fastsatt av kongen) pr. tiden kr 110 pr. dag eller pr. natt.

Bygge og delingssaker m.m.

Byggesak - gebyr

Gebyrer vedtatt i medhold av plan- og bygningslovens § 33-1 fom 01.01. 2024.

 

Byggesaker etter pbl §§ 20 - 2

Kr 1.215  i behandlingsgebyr.
 

Byggesaker etter pbl §§ 19, 20-1 og 29-4

Kr 4.055 i behandlingsgebyr.
 

Fellesbestemmelser

1. Betaling for medgåtte utgifter

Kommunen kan engasjere særskilt kontrollør for kontroll av statiske beregninger, ventilasjonsanlegg, tilfluktsrom og brannsikring. For slik kontroll kreves det betaling tilsvarende medgåtte utgifter. Ved annonsering om utlegging til offentlig ettersyn, vil annonsekostnadene kreves refundert.

2. Urimelig gebyr

Hvis gebyret etter dette regulativ ansees å bli urimelig høyt i forhold til det arbeidet teknisk avdeling har med arbeidet, kan administrasjonen fastsette et passende gebyr.

Hasvik formannskap kan i særskilt tilfelle redusere gebyret. Denne myndighet kan delegeres til administrasjonen.

Boligtomter - salg og festepriser

Boligtomter - salg og festepriser for 2024
 

BeskrivelsePris
Salg tomter: Bolig- og hytte/fritidstomterKr 31,20 pr. m2
Festeavgift for tomter (nye festekontrakter)Kr 2,90 pr m2 pr. år
Minstepris for feste av nye bolig- og fritidstomterKr 2.332 pr. år
Leie av næringstomterKr 15,10 pr. m2 pr. år

Formannskapet kan, etter en konkret helhetsvurdering, innvilge gratis tomt til nyoppføring av enebolig av privatpersoner ment til eget bruk.

Bruksendringer

Pris for 2024

Bruksendring og ominnredning kr. 4.055,- i saksbehandlingsgebyr.

Bolighus/fritidsbebyggelse som kjøpes til bruk i næringsformål må søke om bruksendring fra bolig/fritidseiendom til næringsbygg jf. Plan- og bygningsloven § 91a første ledd.

Tomtefesteavgifter og andre kommunale avgifter/gebyrer endres fra bolig/fritidseiendom til næringseiendom. Det gis ikke bruksendringer fra bolighus til fritidseiendom i tettbebygde områder.

Påvisning av byggelinjer/ husplassering

Priser for 2024:

Påvisning av byggelinjer/husplassering

For påvisning av byggelinjer / husplassering skal betales gebyr etter satser som for grensepåvisning.

 • Til og med to punkter kr 2.495
 • Deretter pr. pkt. kr 1.190

Det skal minimum påvises 3 hjørner/punkter. Tjenesten innbefatter - foruten selve utstikningen - en etterfølgende plasseringskontroll av saling/forskaling/grunnmur.

Gravemelding

Pris for 2024

Gebyr for gravemelding: kr 630,- pr. melding.

Kartforretning og grensejustering

3.2 Gebyrer vedtatt i medhold av matrikkelloven § 32 fom 01.01.2023
 

3.2.1 Gebyr for kartforretning og kombinert kart- og delingsforretning

Areal i m2 fra til og med   Gebyr kr.    
0150012.930
1501300016.900
3001500019.500

Gebyret øker så videre med kr 1.180,- pr. påbegynte dekar for den fradelte parsell.
Maksimalbeløp for selve oppmålingen settes til kr 27.000.

Gebyr for utsetting av punktfeste: kr 10.540,-.
 

3.2.2 Gebyr for grensepåvisning/grensejustering

 • Til og med to punkter kr 2.495.
 • Deretter pr. pkt. kr 1.190.

Ved samtidig utstedelse av målebrev basert på denne og tidligere avholdt kartforretning, betales i tillegg kr 1.190.
Hvis alle grensene omkring eiendommen skal kartlegges, betales gebyr etter pkt 3.2 nr. 1.Gebyr for kartforretning over punktfeste

For kartforretning over punktfeste betales minstegebyret i pkt. 3.2.1 dersom merking og oppmåling i marka anses nødvendig. 

Gebyr for kartforretning som medfører bruk av båt

Dersom kartforretning skal gjøres hvor oppmålingsmyndighet må benytte båt eller annet transportmiddel for å komme til eiendommen belastes rekvirenten leiekostnader for bruk av båt eller leie av annet transportmiddel. 

Gebyr for avbrutt forretning

Ved tilbakekalt, avbrutt eller annullert forretning - forårsaket av rekvirenten etter at saken er berammet - betales full gebyr jfr den omsøkte parsellens areal i henhold til pkt 3.2.nr. 1.
 

Gebyr for ny-utstedelse og ajourføring av matrikkelbrev

Forutsetter tilfredsstillende matrikkelbrev (koordinatbestemte grenser), eller nylig avholdt kartforretning.

For utstedelse av nytt matrikkelbrev betales kr 1.190.

For ajourføring av koordinatbestemt målebrev som tas i forbindelse med kart- og delingsforretning over parsell av samme eiendom, betales kr 735.
 

Gebyr for kopi av matrikkelbrev

For bekreftet kopi av målebrev betales 1/5 av det til enhver tid gjeldende statlige rettsgebyr. 

Gebyr for kart- og delingsforretning der deler av arbeidet utføres av andre

For forretninger der den tekniske delen utføres av andre enn oppmålingsmyndigheten betales etter pkt. 3.2 nr. 1.
 

Gebyr for kartforretning og kart- og delingsforretning over større sammenhengende arealer

For slike forretninger over større sammenhengende parseller/eiendommer til landbruks-, allmenne fritids- og andre allmennyttige formål, betales etter anvendt tid begrenset til maksimum halvt gebyr etter pkt.1 og 3.
 

Ekspedisjonsgebyr

Når rekvirenten samtidig er bestyrer og gjør det tekniske arbeidet, jf. 3.2.3, eller forestår forarbeidet (kartarbeidet/dokumentasjoner) for registreringsbrev bortfaller vanlig gebyr. Det betales da et ekspedisjonsgebyr på kr. 650,- + kr 170,- for hvert ekstra registreringsnummer.
 

Urimelig gebyr

Hvis gebyret etter dette regulativ ansees å bli urimelig høyt i forhold til det arbeid oppmålingsmyndigheten har med saken, kan oppmålingsmyndigheten fastsette et passende gebyr.

Hasvik formannskap kan i særskilte tilfeller redusere gebyret. Denne myndighet kan delegeres til administrasjonen.
 

Diverse bestemmelser

a) Saksbehandlingsgebyrer skal betales til Hasvik kommune før administrasjonen tar saken til behandling. Gebyr for kartforretningen skal betales til Hasvik kommune før oppmåling finner sted. 

b) Dersom den oppmålte parsell blir større enn søknaden tilsier og av den grunn er blitt behandlet i feil gebyrklasse skal rekvirenten etter-faktureres det resterende gebyrbeløp. 

c) Er den oppmålte parsell mindre enn søknaden tilsier og av den grunn blitt behandlet i feil gebyrklasse skal det overskytende gebyr refunderes rekvirenten. 

d) Betalingen skjer etter det regulativ og de satser som gjelder på rekvisisjons-tidspunktet. Det forutsettes at nødvendige tillatelser foreligger og at nødvendige betingelser er oppfylt. 

e) Gebyrsatsene er inkludert hjelpemannskap, bilgodtgjørelse, administrasjons-utgifter og merkemateriell. 

f) Leie av båt eller annet egnet transportmiddel må i sin helhet dekkes av rekvirenten. Rekvirenten må selv besørge transport for landmåler og kommunens representant. 

g) Tinglysing kommer i tillegg der dette er påkrevet. Dersom Hasvik kommune besørger innsending av dokumenter for tinglysning kommer det i tillegg til Statens Kartverks tinglysningsgebyr kommunalt gebyr pålydende kr 54.- til dekning av porto.

Seksjonering av eiendommer - gebyr

Gebyrer vedtatt i medhold av matrikkelloven § 32 fom 01.01.2023

 

Gebyr for seksjonering m/utarbeidelse Måle-/Matrikkelbrev.

a) For utarbeidelse av Matrikkelbrev som krever oppmerking i marka er gebyret pr seksjon beregnet etter areal jf. pkt 3.2.1 over, med minstepris på kr. 12.930,-

b) Hvor utarbeidelse av Matrikkelbrev ikke krever oppmerking i marka er gebyret pr seksjon kr. 3.740,-.

 
 

Delingssaker - gebyr

Gebyr for 2024

1. Deling av grunnareal/grensejustering/grensepåvisning

For behandling av søknad om deling/grensejustering og grensepåvisning belastes søkeren med et gebyr på kr 4.055 pr. registrert søknad før saken tas til behandling hos administrasjonen.

2. Avkjørsler

For behandling av søknad om nyanlegg, utvidet bruk og flytting av avkjørsler, betaler søkeren et gebyr på kr 975. Dersom avkjørselssaken inngår som en naturlig del av fradelingssaken, belastes den ikke med gebyr.

Fellesbestemmelser

1. Betaling for medgåtte utgifter

Kommunen kan engasjere særskilt kontrollør for kontroll av statiske beregninger, ventilasjonsanlegg, tilfluktsrom og brannsikring. For slik kontroll kreves det betaling tilsvarende medgåtte utgifter. Ved annonsering om utlegging til offentlig ettersyn, vil annonsekostnadene kreves refundert.

2. Urimelig gebyr

Hvis gebyret etter dette regulativ ansees å bli urimelig høyt i forhold til det arbeidet teknisk avdeling har med arbeidet, kan administrasjonen fastsette et passende gebyr.

Hasvik formannskap kan i særskilt tilfelle redusere gebyret. Denne myndighet kan delegeres til administrasjonen.

Kommunale avgifter

Vann og avløpsavgifter (årspriser)

Vann og avløpsavgifter(årspriser) fom 01.01.2023.

1 Vann

Bolig areal kvm

Grunnlag

Faktor

Beløp eks mva

25 - 75kr 3.9620,7kr 2.773
75 - 125kr 3.9621kr 3.962
125 - 150kr 3.9621,3kr 5.151
150 - 200kr 3.9621,8kr 7.132
over 200kr 3.9622,2kr 8.716
    
Fritidsboligerkr 3.9620,7kr 2.773
    
Næringsbygg

Grunnlag

Faktor

Beløp eks mva

0 - 200kr 6.6231kr 6.623
200 - 400kr 6.6233kr 19.869
400 - 600kr 6.6235kr 33.115
600 - 800kr 6.6237kr 46.361
800 - 1000kr 6.6239kr 59.607
1000 - 1500kr 6.62312,5kr 82.788
Over 1500kr 6.62317,5kr115.903

Ovennevnte satser for næringsbygg gjelder ikke storforbrukere som fiskeindustri m.v. For disse skal vannavgift avregnes etter forbruk, jf. tabellen nedenfor.
 

2 Leie av vannmåler og pris pr. kubikk

For vannmåler fastsettes det en fastavgift på kroner 8.673 eks. mva. pr. år.

I tillegg betales det pr. levert kubikk:

 • Kr. 10,39 ekskl. mva. for de første 25.000 kubikk. 
 • Kr. 8,10 ekskl. mva. for de neste 25.000 kubikk. 
 • Kr. 5,73 ekskl. mva. for de neste 25.000 kubikk. 
 • Kr. 3,47 ekskl. mva. for de neste 25.000 kubikk.
 • Kr. 1,72 ekskl. mva. per kubikk for alt som overstiger 100.000 kubikk i forbruk innenfor kalenderåret
   

3 Avløp

Bolig areal kvmGrunnlagFaktorBeløp eks mva
25 - 75kr 3.3210,7kr 2.325
75 - 125kr 3.3211kr 3.321
125 - 150kr 3.3211,3kr 4.317
150 - 200kr 3.3211,8kr 5.978
over 200kr 3.3212,2kr 7.306
    
Fritidsboligerkr 3.3210,7kr 2.325
    
Næringsbygg 

 

 
0 - 200kr 3.6251kr 3.652
200 - 400kr 3.6253kr 10.956
400 - 600kr 3.6255kr 18.260
600 - 800kr 3.6257kr 25.564
800 - 1000kr 3.6259kr 32.863
1000 - 1500kr 3.62512,5kr 45.650
Over 1500kr 3.62517,5kr 63.910

For næringsbygg som betaler vann etter måler, beregnes avløpsavgiften i hht. areal.

 

Feieavgift

Feieavgift 2024

Feieavgiften er kr. 674 pr. pipe pr. år eks. mva.

Tilknytningsavgifter vann, vei og kloakk

Tilknytningsavgift for vann, vei og kloakk for 2023
 

Tilknytningsavgift for veg: 
Kr 6.010 eks. mva

Tilknytningsavgift for vann:
Kr 5.670 eks. mva

Tilknytningsavgift for avløp:
Kr 7.475 eks. mva

Det kan etter søknad gis fritak for tilknytningsavgift for nyoppførte boligbygg.

Renovasjonsavgift

Renovasjonsavgifter fom 01.01.2024

Enhetstyper   Tømmefrekvens   Pris pr. enhet pr. år eks mva 
140 l. dunk1 gang / 2.ukekr 4.979
240 l. dunk1 gang / 2.ukekr 5.574
360 l. dunk1 gang / 2.ukekr 6.350
 

 

Fritak / reduksjon av kommunale avgifter

Fritak/reduksjon av kommunale eiendomsavgifter/gebyrer - 2024

1 Generelle bestemmelser

Søknad om fritak eller reduksjon av kommunale avgifter framsettes skriftlig til Hasvik kommune og skal begrunnes. Det skal tungtveiende grunner til for at reduksjon / fritak innvilges. 


2 Renovasjon

Det gis som hovedregel ikke fritak for renovasjonsabonnement for eiendommer innenfor boligregulerte områder. Dersom det gis fritak/reduksjon vil fritak/reduksjon av kommunale avgifter kun gjelde for det kalenderåret søknaden framsettes i.

3 Septik

Dersom det gis fritak/reduksjon vil fritak/reduksjon av kommunale avgifter kun gjelde for det kalenderåret søknaden framsettes.

4. Feieavgift

Det gis som hovedregel ingen fritak for eller reduksjon i kommunale feieavgifter

5 Vann og avløpavgifter

Det gis som hovedregel ingen fritak for eller reduksjon i kommunale vann- og avløpsavgifter.

6 Samfunnshus/ forsamlingshus og kirkebygg

Samfunnshus/forsamlingshus og kirkebygg i kommunen betaler vann/avløps avgift tilsvarende lagerbygg. Denne avgiften settes tilsvarende faktor 1 for boligabonnement.

Septiktanker - tømming

Septikavgift fom 01.01.2024

 

Tømming av septiktanker

Satsen for tømming av septiktanker settes til kr 4.050 pr. septiktank pr. år (eks. mva).

For boliger som i matrikkel er registrert som fritidsboliger betales halv årsavgift.

Havn, båt og fiskenæring

Kommunale kai og flytebrygger - leie

Kommunale kai og flytebrygger - leiesatser for 2024

1 Leiesatser faste plasser
Alle priser her oppgis eks mva. på 25 % kommer som påslag for de tjenester som er merverdiavgiftspliktige. Fritidsfartøy (som ikke er fiskeriregistrert) med liggeplass i småbåthavner betaler ikke merverdiavgift for leie av plass, jf. lov om MVA § 3-11 første ledd. 

Leie for fast plass ved flytebrygger og kaier beregnes etter følgende regulativ: 

Registrerte fiskefartøyer med hjemmehavn i Hasvik, der eier er registrert på blad A eller B, betaler et fast kai-vederlag om de ligger ved en av kommunens kaier eller flytebrygger. 

Vederlaget settes til kroner 2.860 pr år for fartøyer med inntil 6 meters lengde, og til kroner 5.719 pr år for fartøyer mellom 6 – 11 meter og kroner 10.009 for fartøy over 11 meter. De samme satsene gjelder for oppdrettsbåter.
 

Småbåtplasser i marina - priser pr. år:

Båsbredde

Leie

> 2 m

Kr. 3.093

> 2,5 m

Kr. 3.865

> 3,0 m

Kr. 4.636

> 3,5 m

Kr. 5.410

>4,0 m

Kr. 6.185

> 4,5 m

Kr. 6.892

> 5,0 m

Kr. 7.731

5,0 m >

Kr. 8.119

Fritidsbåter som ligger langskips ved flytebryggen betaler kr 1.325 pr. meter pr. år.

2 Leiesatser-tilreisende fartøy:

For fritidsbåter:

 • Mellom 16 og 50 fot kr 202 pr døgn- for liggeplass utover 1 uke kr 989 pr uke.
 • Over 50 fot økes leiesatsene med 50%.

For fremmedflåte som leverer til lokalt landanlegg i vintersesongen fra 01.01. til 01.05:

 • For alle kategorier båter mellom 16 og 50 fot kr 183,- pr døgn- for liggeplass utover 1 uke kr 698,- pr uke.
 • over 50 fot økes leiesatsene med 50 %

For fremmedflåte som leverer til lokalt landanlegg utenom vintersesongen fra 01.05. til 31.12:

 • For alle kategorier båter mellom mellom 16 og 50 fot kr 56 pr døgn – for liggeplass utover 1 uke kr 225 pr uke.
 • Over 50 fot økes leiesatsene med 50%.

3  Betaling av strøm på båtplasser 

Der hvor forholdene er tilrettelagt med muligheter for strømtilknytning til den enkelte båt, skal det betales for bruk av strøm. Tjenesten er momspliktig.

Refusjon strøm 

Båtstørrelse

Refusjon pr. år (kr) 
(ekskl. mva)

Til og med 7 meter

1.855

Fra 7 til og med 10 meter

2.690

Over 10 m

3.340

4 Prioritering

Fiskefartøyer registrert i Hasvik kommune prioriteres foran fritidsfartøyer. 

Søkere som er registrert bosatt i kommunen prioriteres foran andre søkere. 

Tildelt båtplass er ment til bruk for egen båt. Kommunen kan si opp plassen dersom leietaker ikke lenger har egen båt. Framleie av båtplass er ikke tillatt. 

Ved overdragelse av båt som har fast liggeplass, skal ny eier som ønsker liggeplass søke på ordinært vis om plass. 

Ved havari av båt: Tildelt liggeplass kan beholdes inntil 6 mnd etter havari. Det kan i særlige tilfeller avtales lengre holdeperioder, inntil 12 mnd etter havari.

Bruk av sjøområder

Vederlag for bruk av sjøområder - priser for 2023

Fartøy som ankrer på reden betaler 50% av kaivederlag gjeldene for det aktuelle fartøyet, så som borerigger, rørleggingsfartøyer, kranskip eller andre konstruksjoner. Vederlagets størrelse fastsettes ut fra oppdragets art og omfang, og pr døgn. 

Arbeidsrigger, flytekaier oppankrede fartøyer eller installasjoner betaler 50% av kaivederlag gjeldene for det aktuelle fartøy pr døgn. Oppdrettsflåter, fôr-flåter ombygde ferger mv betaler vederlag etter egen avtale.

Varevederlag - havner

Varevederlag - havner priser for 2023

1 Varevederlag

Varevederlag skal dekke kostnadene til kaiarealer, dvs. områder på land som brukes til håndtering og forflytting av varer, samt transittlager, dvs. lagring av varer inntil 48 timer før lasting tar til etter avsluttet lossing.

2 Regulativ

Varevederlag gjelder for alle varer som fraktes med skip til eller fra havnen, og som føres over kommunale kaier. Beregningsgrunnlaget for varer er dens vekt i metriske tonn. Volumgods regnes om til vektenhet ikke mindre enn 1 m3 = ½ tonn.

Avgiften betales etter følgende regulativ:

Vareavgift
Varetype

Vareavgift (kr)

Grunnsats

 45,- pr. tonn

Forsendelser under 500 kg

25,- pr. stk

Bulkgods som ikke er spesifisert nedenfor

25,- pr. tonn

Biler, campingvogner, båter

174,- pr. stk

Arbeidsbrakker

696,- pr. stk

Husseksjoner

809,- pr. stk

Våpen, ammunisjon og sprengstoff

235,- pr. tonn

Containere

10 fot

20 fot

23 fot

26 fot

40 fot

 

209,- pr. stk

404,- pr. stk

460,- pr. stk

516,- pr. stk

809,- pr. stk

Postcontainer (grindkurv)

32,- pr. stk

Varevederlaget dekker lagring av varer på kai, arealer eller innretning disponert av kommunen inntil 48 timer etter endt utlossing av skip, eller inntil 48 timer før lasting av skipet tar til. 11 For varer som ankommer havnen i transitt og som ankommer og videreforsendes med fartøy, erlegges Varevederlaget kun ved inngående. For varer i transitt til utlandet erlegges dog varevederlaget ved utgående. 

Varevederlaget kan pålegges varer som overføres fra fartøy til et annet uten å passere kaien, hvis et av fartøyene ligger ved denne. Avgiften kan i så fall, ikke oppkreves med mer enn en tredel av hva som er bestemt for varer som føres over kaien. Varevederlaget for inngående varer påhviler varemottaker. For utgående varer påhviler vederlaget vareavsender. Dette skal dog ikke være til hinder for at varevederlaget ved innenriks forsendelser etter avtale kan pålegges transportøren dersom avgiften innberegnes i frakten. 

Vederlaget beregnes alltid etter den vekt/måleenhet som gir størst avgift. Transitt og gjennomgangsgods beregnes med 50 % av regulativets satser.

Anløpsavgift - havner

Anløpavgifter og gebyrer priser for 2024

 

1 Anløpsavgift

Anløpsavgift ilegges alle fartøy som anløper avgiftsområdet, og skal dekke kostnadene til farled, dvs. sjøarealer, innretninger og tiltak som kan lette fartøyets ferdsel. I tillegg dekkes andel av felleskostnader til administrasjon og hjelpetjenester.

2 Regulativ

Avgifter som skal betales av fartøy med lengde 18 meter eller mer beregnes på grunnlag av fartøyets bruttotonnasje i samsvar med internasjonal konvensjon om måling av fartøy. 

For fartøyer som ikke er målt, fastsettes tonnasjen av vedkommende havnemyndighet. Med unntak som nevnt nedenfor, skal alle fartøy som anløper havnen betale anløpsavgift til havnekassen etter følgende satser:
 

Anløpsavgift

Tonnasjegruppering

BRT

Avg.sats (kr)

Pr BRT

For de første

300 BRT

1,54

For de neste

300 BRT

1,34

For de neste

600 BRT

1,13

For de neste

800 BRT

1,00

For de neste

1000 BRT

0,92

For de neste

2000 BRT

0,83

For de neste

5000 BRT

0,73

For de neste

10000 BRT

0,27

For de neste

10000 BRT

0,27

For alt over

30000 BRT

0,27

 • Anløpsavgift erlegges pr. anløp i avgiftsområdet. Ved gjentatte anløp innenfor ett og samme døgn, erlegges avgiften dog kun en gang pr. døgn.
 • For fartøyer som anløper havnen hyppig, kan det avtales at det bare skal betales avgift for et bestemt antall anløp i en kalendermåned. Det kan dessuten fastsettes månedsavgift.

3 Fritak

• Fartøy som passerer avgiftsområdet uten å anløpe havnen 

• Fartøy som anløper havnen på grunn av skade eller nødstilstand når oppholdet ikke varer over 2 døgn og fartøyet herunder ikke laster, losser eller tar ombord varer/materiell eller passasjerer. 

• Bergings- og isbryterfartøy under utførelse av berging og isbryting. 

• Fartøyer som betaler månedsavgift eller årsavgift 

• Kommunens hjemmefiskeflåte

 

Kaiavgift

Kaiavgift for 2024

1  Vederlag for bruk av kai

Vederlag for bruk av kai ilegges når fartøyer fortøyer ved kommunal kai, og skal dekke kostnadene til kai-konstruksjoner og fortøyningsinnretninger.

2 Regulativ
Fartøyer som benytter kommunale kaier eller fortøyningsinnretninger skal betale kaiavgift etter følgende satser:

Kaiavgift

Tonnasjegruppering

BRT

Avg.sats (kr)

Pr BRT

For de første

300 BRT

1,09

For de neste

300 BRT

0,80

For de neste

600 BRT

0,68

For de neste

800 BRT

0,56

For de neste

1000 BRT

0,46

For de neste

2000 BRT

0,34

For de neste

5000 BRT

0,28

For de neste

10000 BRT

0,25

For de neste

10000 BRT

0,22

For alt over

30000 BRT

0,19

• Kaiavgift svares pr påbegynt døgn (liggetid). 

• Liggetiden regnes fra fartøyet legger til og inntil det går fra kai. Del av døgn på 6 timer eller mindre regnes for ½ døgn. 

• Et fartøy som ligger utenfor et annet fartøy (eller andre fartøy) og har forbindelse med land over dette (disse) skal betale full kaiavgift etter regulativets satser. Det betales dog alltid kaiavgift for minst ett døgn. Det kan også fastsettes månedsavgift

3 Månedsavgift

Kommersielle fartøy under 24 meter kan betale månedsavgift til havnekassen for bruk av kommunale kaier etter følgende satser:

Fartøygruppe (meter)Kr pr mnd
Fratil
010222,-
10,120382,-
20,124547,-

4 Fritak 

 • Orlogsfartøyer
 • Fartøyer som betaler månedsavgift