Hjemmel:

Kommunelovens § 60, 2. avsnitt, samt forskrift fastsatt av Kommunaldepartementet 13. januar 1993.

Mandat:

Kontrollutvalget forestår, på vegne av kommunestyret, det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen. Utvalget påser at revisjonen fungerer på betryggende måte.

Representanter:

Terje Einan (H) – leder
Gunnar Mauseth (A )– nestleder
Anneli Lindh (A)
Harald Isaksen (A)
Karl Magnus Øfeldt-Hast (Sp)

Vararepresentanter for Arbeiderpartiet:


1. Arve Nilsen
2. Anette Hoel
3. Per Hansen
4. Per-Hugo Mathisen

Vararepresentant for Senterpartiet:

1. Tone-Lise Sørensen