1. Innledning

Formålet med Hasvik kommunes alkoholpolitiske handlingsplan er å gi innbyggere og næringen en forutsigbar regulering av salgs- og skjenkebevillinger i kommunen. Det er kommunens målsetting at innbyggerne skal ha mulighet til å nyte alkohol, samtidig som vi unngår alkoholrelaterte skader. Det er også kommunens målsetting at barn og unge under 18 år ikke skal ha tilgang til alkohol på salgs- og skjenkestedene. Bestemmelsene i den alkoholpolitiske handlingsplanen legger til rette for å ivareta disse målsettingene.

2. Lovgrunnlaget

Hjemmel for å kunne skjenke eller selge alkoholholdig drikke, finnes i alkoholloven.
Salg, skjenking og tilvirkning av alkoholholdig drikk bare kan skje på grunnlag av bevilling etter alkoholloven. 

Folkehelseloven sier at kommunen skal fremme befolkningens helse og bidra til å forebygge sykdom, skade eller lidelse, og bidra til å beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen. 

 

3. Om planen

Alkoholpolitisk handlingsplan gir retningslinjer for Hasvik kommunes alkoholpolitikk i tidsrommet 2020 til 2024. 

De enkelte søknader om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol behandles med de alkoholpolitiske prinsippene som er fastsatt i denne planen. 

4. Bevillingsperioden

Bevillingsperioden settes normalt til fire år (valgperioden), med opphør senest 30. juni året etter at nytt kommunestyre tiltrer.  

5. Vandel

Salgs- eller skjenkebevilling kan nektes på grunnlag av negativ uttalelse fra politiet om søkers vandel når forholdet knytter seg til alkoholloven, eller annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål, eller fra skatte og avgiftsmyndighetene om vandel i forhold til denne lovgivningen. Kommunen kan kreve at bevillingssøker fremlegger finansieringsplan og drifts- og likviditetsbudsjett. 

6. Egnethet

Ved tildeling og fornyelse av bevilling skal det legges vekt på om søker kan anses som egnet til å ha salgs- eller skjenkebevilling. Det kan tas hensyn til tidligere dårlig erfaring med søkerens utøvelse av bevilling i form av: 

a) brudd på vilkår som er satt for bevillingen 
b) brudd på skjenke- eller aldersbestemmelser 
c) endring av driftskonsept uten godkjenning 
d) klanderverdige ordensforhold ved bevertningsstedet 
e) brudd på reklamebestemmelser 

Ved fornyelse kan det legges vekt på endringer av søkerens vandelsmessige forhold. 

 

7. Skjenkestedets beliggenhet

Ved tildeling av bevilling skal skjenkelokalets beliggenhet, størrelse og beskaffenhet samt målgruppen for virksomheten tillegges vekt. Negativ erfaring med tidligere driftsform, lokalets egnethet, størrelse, trafikale og ordensmessige problemer og hensynet til lokalmiljøet for øvrig skal kunne tillegges vekt. 

 

8. Typer av virksomheter

Følgende typer av virksomhet kan tildeles bevilling slik det er spesifisert i punktene nedenfor: 

Spisested/bar/pub
• Bevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 kan gis. 

Utendørs serveringsareal 
• Bevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 kan gis.

Selskapslokaler 
• Bevilling kan gis til sluttet selskap 
• Bevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 kan gis.

Overnattingssteder 
• Bevilling for romservice og minibar.

 

9. Skjenketider

Følgende skjenketider fastsettes for bevertningssteder: 

Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2:
• Alle dager unntatt fredag og lørdag inne og ute kl. 08.00 – 24.00
• Fredag og lørdag inne og ute kl. 08.00 – 02.00

Alkoholholdig drikk gruppe 3:
• Alle dager unntatt fredag og lørdag inne og ute kl. 13.00 – 24.00
• Fredag og lørdag inne og ute kl. 13.00 – 02.00

Det gis mulighet til å søke om utvidet skjenketid til kl. 03.00 ved spesielle anledninger.  

10. Salgstider i butikk

Følgende salgstider i butikk fastsettes: 

kl. 08.00 - 20.00 på hverdager 
kl. 08.00 - 18.00 på dager før søn- og helligdager. 

11. Målgruppe

Hvilken målgruppe et skjenkested henvender seg til kan tillegges vekt. Hvis målgruppen er ungdom kan dette brukes som begrunnelse for at bevilling ikke gis, eller at bevilling ikke omfatter de sterkeste drikkene.

12. Beliggenhet

Det kan vektlegges om salgs- eller skjenkestedet ligger i nærheten av områder kommunen mener bør være alkoholfrie. Det kan for eksempel være idrettsanlegg, skoler, fritidsklubber eller lignende. Hensyn til eventuelle naboer og lokalmiljøet for øvrig kan tillegges vekt. Ved uteservering skal det tas spesielt hensyn til naboer ved avgjørelse om tildeling av bevilling og fastsetting av skjenketid. Ved uteservering skal området det skjenkes på være klart fysisk avgrenset, f.eks med minst 100 cm høyt gjerd

13. Aldersgrense for adgang til lokaler der det skjenkes alkohol

Følgende aldersgrenser settes for lokaler der det skjenkes alkohol: 

• Etter kl. 22.00 skal det være 18 års aldersgrense for adgang til lokaler der det skjenkes alkohol. 
• Det gis mulighet til å søke dispensasjon fra punkt 13 ved spesielle arrangement der «store band»/ kulturpersoner deltar i kommunen. 

14. Ambulerende skjenkebevilling og skjenking for enkelt anledning

Skjenkebevilling for en enkelt anledning 
Det kan søkes om skjenkebevilling for en enkelt anledning (alkoholloven § 1-6 tredje ledd). Slik bevilling kan gis både for øl, vin og brennevin. Bestemmelsen er først og fremst tenkt brukt ved åpne arrangementer, for eksempel festivaler, konserter og lignende. Det er ikke noe krav om at arrangementet skal betegnes som sluttet selskap. Det er heller ikke noe krav om bestått kunnskapsprøve i medhold av alkoholloven § 1-7 tredje ledd for styrer og stedfortreder. Derimot vil det bli hentet inn uttalelse fra politi og sosialtjeneste. 

Ambulerende skjenkebevilling 
Alkoholloven § 4-5 om ambulerende skjenkebevillinger slår fast at kommunen kan gi én eller flere bevillinger som ikke blir knyttet til bestemt person eller skjenkested og kan tillate at én eller flere av disse bevillinger blir utøvd på et sted eller steder som godkjennes for en enkelt anledning og for skjenking til deltakere i sluttet selskap. I motsetning til bevilling etter § 1-6 gis bevilling etter § 4-5 bare til arrangementer som kan betegnes som sluttet selskap. 
For ambulerende skjenkebevilling er det ikke noe krav om bestått kunnskapsprøve i medhold av alkoholloven § 1-7 tredje ledd for styrer og stedfortreder, og det er heller ikke noe krav om at det skal hentes inn uttalelse fra sosialtjenesten og politietaten.

 

15. Antall bevillinger

Det settes ikke tak på antall salgs- og skjenkebevillinger. 

16. Søknader

Alle søknader om bevilling skal undergis en konkret vurdering, blant annet med hensyn til hvorvidt normaltidene for salg og skjenking skal kunne fravikes i det enkelte tilfelle. 

Det skal innhentes uttalelser fra sosialtjenesten og politiet. Det skal legges frem attest for skatt og merverdiavgift for å avdekke at det ikke foreligger noen ubetalte skatter og avgifter.

Søknad om skjenkebevilling for enkelt anledning, ambulerende bevilling og utvidelse av skjenketid etc. skal fremmes minst 4 uker på forhånd. Kommunen kan ikke garantere behandling dersom søknaden kommer seinere. 

 

17. Kontroll

Kommunestyret har ansvar for kontroll med kommunale skjenkebevillinger og salgsbevillinger. 

Hasvik kommune har ekstern skjenkekontroll. Dersom det på grunnlag av kontrollrapporter er aktuelt å vurdere inndragning av bevilling i medhold av alkoholloven/eller å gjøre vedtak om prikkbelastning, skal bevillingshaver varsles om dette, jfr forvaltningslovens regler om forhåndsvarsling. 

 

18. Vedtaksmyndighet

Kommunestyret: 
Kommunestyret avgjør: 
1. Søknader om salgs- og skjenkebevillinger
2. Saker om inndragning av salgs- og skjenkebevillinger
 
Levekårsutvalget:
Levekårsutvalget har innstillingsrett til kommunestyret i saker vedrørende salgs- og serveringsbevillinger.
 
Følgende saker er delegert til rådmannen: 
• Skifte av styrer og stedfortreder
• Tildeling av bevilling for en enkelt anledning
• Tildeling av ambulerende bevilling
• Utvidelse av skjenketid for en enkelt anledning
• Utvidelse/endring av skjenkeområde for en enkelt anledning

19. Retningslinjer ved brudd på skjenkebestemmelser

I forskriften til Alkoholloven er det innført et prikkbelastningssystem som blir styrende for reaksjoner dersom det avdekkes at innehaver av kommunal salgs- eller skjenkebevilling ikke har oppfylt sine plikter etter alkoholloven, i medhold av lov som har sammenheng med alkohollovens formål, eller plikter som følger av vilkår i bevillingsvedtaket. Dette regelverket er styrende for kommunens reaksjoner ved brudd på bestemmelsene. 

20. Ikrafttredelse

Alkoholpolitisk handlingsplan er vedtatt av kommunestyret i sak nr 29/2020 og trer i kraft umiddelbart. Alkoholpolitisk handlingsplan kan rulleres/endres av kommunestyret.