Høringsuttalelse fra Hasvik kommune - Fergepakke 1 Hasvik Øksfjord

Behandlet i formannskapet i sak 97/2023 i møte den 27.09.2023:

 

Det vises til Hasvik formannskap sitt vedtak i sak 16/2022 «Høring fergetilbud i Finnmark», og innspill gitt i møter mellom Hasvik kommune og Troms og Finnmark fylkeskommune.
Hasvik kommune registrer at flere av våre innspill er hensyntatt i høringsdokumentet, og mener at høringsdokumentet gir et godt grunnlag å arbeide videre med for å sikre et godt og fremtidsrettet fergetilbud til/fra Hasvik.  

Hasvik kommune har følgende merknader til vedlegg nr 1. fergepakke 1.:

Det anses som positivt at fergesambandet Hasvik - Øksfjord er skilt ut i egen kontrakt.

I pkt.1.1 fremgår det at oppdraget omfatter rutedrift av sambandene Øksfjord -Hasvik. Dette legges til grunn for anbudet med virkning fra.1.1.2026.

I pkt 2.6 tas det høyde for å endre anløpssted på fastlandet. Sitat: «Det er foreslått at sambandet Hasvik-Øksfjord endres fra fylkesvegferje til riksvegferje, samt at anløpssted Øksfjord utgår til fordel for nytt anløpssted i Altafjorden. Operatør må forplikte seg til å fortsette ordinær drift, selv om Oppdragsgiver eventuelt skiftes ut. 
Ved endring av samband, og derav seilingslengde, må det fastsettes ny ruteplan, og gjensidig gjennomføres forhandlinger med bakgrunn i de nye forutsetningene.»

Riksvegferge og nytt fergeleie i Alta (Langnes) samsvarer med Hasvik kommune sine innspill. Det anses som positivt at man åpner for muligheten til å gjennomføre dette i kontraktsperioden dersom det ikke er mulig ved oppstart av ny kontraktsperiode 1.1.2026. 

Merknader til vedlegg nr 2 Fartøykrav, fergepakke 1.

1.3 Minstekrav til ferge: 

Kapasiteter:
Det foreslås i høringsutkastet kapasitet på 60 Personbilenheter (PBE) og VTE på 6 vogntog.

Hasvik kommune ga i sitt høringssvar, FOS sak 16/2022 innspill på 80 PBE og 8 VTE. Dette opprettholdes. Det må avsettes plass på bildekk til post, slik at dette ikke reduserer kapasiteten.

Alder: Det foreslås i høringsutkastet maks alder på fartøyet på 15 år. 

Dette er for høy alder, og kan ikke aksepteres.

Service fart er i høringsutkastet satt til 14 knop.

Hasvik kommune ga i sitt høringssvar, FOS sak 16/2022 innspill på servicefart på 17,5 knop. Dette opprettholdes.

Hasvik kommune foreslår at det bygges et nytt fartøy øremerket sambandet til/fra Hasvik, som har slik kvalitet og kapasitet at det er rustet til å settes direkte inn i sambandet mellom Hasvik og Langnes når dette er klart.


Farlig last. 
Hasvik kommune opprettholder sitt krav om at ved transport av farlig last skal dette ikke ha negative konsekvenser for passasjerantall eller ordinær ruteproduksjon. Det må legges opp til at skipet skal ha to adskilte farlig last soner.

Salongen som beskrives i høringsutkastet anses som godt og fremtidsrettet mht til antall sitteplasser (200) , krav om komfort, betjent kafedrift, passasjertoaletter og universell utforming.

Hasvik kommune vil presisere at salongen bør plasseres over bildekk. 

1.4 Krav til reserveferge:

I høringsutkastet angis følgende: «Ferjen skal til enhver tid være tilgjengelig, og kunne trafikkere sambandene (utføre ruteproduksjon) senest innen 12 timer etter driftsavbruddet er oppstått.»

Videre står det: «Operatør skal senest 6 måneder før oppstart kunne fremlegge dokumentasjon på at de disponerer reservemateriell som minimum oppfyller kravene til reservefartøy.» 

Hasvik kommune er fornøyd med at det stilles tydelige krav i forhold til reservefartøy. Vi mener imidlertid at det også bør stilles krav om minimum service fart på reservefartøyet på 14 knop.
Ved avbrutt ruteproduksjon må reserveferge være operativ så snart som mulig, og senest innen 12 timer.