Om høringen

Søker: SalMar Oppdrett AS
Søknaden gjelder: Økning maksimalt tillatt biomasse fra 3600 tonn til 4800 tonn
Lokalitet: 33998 Klubben
Kartreferanse: N70˚39.838 Ø22˚ 37.345
Kontaktperson hos SalMar Oppdrett: Jens-Vidar Viken, telefon: 97 01 68 48

 

Høringsfrist og eventuelle merknader

Søknaden er utlagt til offentlig ettersyn ved kommunen både digital her i artikkelen og fysisk ved skranken på rådhuset i Breivikbotn. 
Eventuelle merknader må fremsettes skriftlig og oversendes til kommunen innen en måned fra denne kunngjøringen. Det vil si at høringsfristen er 9. oktober 2023.
Kontaktadresse: Hasvik kommune, Postboks 43, Fjellveien 6, 9593 Breivikbotn, eller på e-post post@hasvik.kommune.no 

 

Søknad m/vedlegg for offentlig ettersyn

Her følger søknad om endring av akvakulturtillatelse for matfisk av laks og ørret på lokalitet 33998 Klubben. Du kan enkeltvis laste ned hvert dokument. 

Salmar Oppdrett AS (928957489) - Søknad om endring av akvakulturtillatelse for matfisk av laks og ørret på lokalitet 33998 Klubben i Hasvik kommune.pdf

Akvakultursøknad - endring av lokalitet.pdf

E-post - varsel om tilgang til ny akvakultursøknad.pdf

Vedlegg - Behovsbeskrivelse og virkningsvurderinger.pdf

Forundersøkelse for Klubben.pdf

Kartpakke til søknad om endret areal - 33998 Klubben - anlegg og arealplan.pdf

Kartpakke til søknad om endret areal - 33998 Klubben - anleggsskisse og koordinater.pdf

Kartpakke til søknad om endret areal - 33998 Klubben.pdf

Kartpakke til søknad om endret areal - 33998 Klubben - sjøkart og annen infrastruktur.pdf

Strømrapport Klubben.pdf

B-undersøkelse for lokalitet 33998 Klubben.pdf

C-undersøkelse med ASC-vurdering for 33998 Klubben og 33997 Næringsbukta.pdf

Oversikt over dokumentet i kvalitetssystemet.pdf

Biosikkerhetsplan.pdf

Vedlegg - Risikovurderinger med hensyn til fiskevelferd og fiskehelse.pdf

Lokal aksjonsplan fiskevelferd for 33998 Klubben.pdf

Lokal aksjonsplan for rømming av fisk.pdf

Varslingsplan 33998 Klubben.pdf

Vedlegg - Beredskapsplan matfisk.pdf

Meny matfisk.pdf

Vedlegg - data - flåte.pdf

Vedlegg - Behovsvurdering for konsekvensutredning 33998 Klubben.pdf

Gebyr akvakultursøknad.pdf