Oppgaver og ansvar

Formannskapet utreder og avgir innstilling i de saker som skal behandles i kommunestyret, og fatter vedtak i de saker hvor kommunestyret har delegert avgjørelsesmyndigheten til formannskapet.

Formannskapet er:

  • Økonomiutvalg, og skal innstille til kommunestyret i økonomisaker jfr. Kommunelovens § 14 punkt 3.
  • Det faste utvalg for plansaker, etter Plan- og bygningsloven av 14.06.85.
  • Brannstyre, etter lov av 05.06.87 nr. 26.
  • Havnestyre, etter lov om Havner av 08.06.84 og Kommunelovens § 67.
  • Forurensingsmyndighet, etter Forurensingsloven av 13.03.1981.
  • Kommunens næringsutvalg - avgjør næringssaker etter retningslinjer gitt av kommunestyret.
  • Dispensasjonsutvalg etter kommunens myndighet etter Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, med de avgrensinger som er gjort i kommunens delegasjonsreglement.
  • Administrasjonsutvalg - arbeidsgivergruppa. Når saker for administrasjonsutvalget behandles, tiltrer 2 arbeidstakeroppnevnte representanter iht. AML.
  • Forhandlingsutvalg
  • Klageutvalg for enkeltvedtak gjort av tjenestemenn, styrer, utvalg eller nemnd nedsatt av kommunestyret.

Representanter fra Arbeiderpartiet

Eva D. Husby Ordfører
Lars Hustad Varaordfører (UAH)
Heidi Helene Engfelt

Representant fra Senterpartiet

Kjell Gunnar Johansen

Vararepresentanter for Arbeiderpartiet:

Helene Arnesen
Jon-Atle Bjørnø
Siv Olsen Gamst
Edd Børre Pedersen
Snorre Sjursen (UAH)

Vararepresentanter for Høyre:

Trude Caroline C. Halvorsen
Steinar G. Christensen

Vararepresentanter for Senterpartiet

Hege Soløy-Sørensen
Andreas Fagerheim