Søknadsprosessen

 • Piloten kan søke om inntil 4 millioner kroner for to års arbeid med gjennomføring av bygdevekstavtale med staten.
 • Søknaden kan ta nødvendige forbehold om lokal politisk forankring.
 • Søknadsfrist er 1. november 2023.
 • Midlene kan brukes til prosjektledelse, reisevirksomhet, kurs, arbeidsgrupper, men ikke til ordinære driftskostnader, frikjøp av politiske ressurser, bedriftsutvikling eller direkte støtte til næringsvirksomhet.

Prosjekt 1 - Prosjektledelse

 • Prosjektleder har ansvar for fremdrift og innhold i arbeidet.
 • Koordinerer avtaler med samarbeidspartnere og dialog med KDD.
 • Rapporterer til styringsgruppen i Hjerteregionen.
regneark for prosjekt 1

Prosjekt 2 - Økt boligbygging og utvikling av nye botilbud

 • Gjennomføre en mulighetsstudie for minihus i klynger.
 • Arbeidsgruppe etableres med representanter fra hver kommune.
regneark for prosjekt 2

Prosjekt 3 - Et variert arbeidsliv

 • Kommunene utreder muligheten for å etablere kompetansehuber i samarbeid med lokalt næringsliv.
 • Arbeidsgruppe etableres med representanter fra hver kommune.
regneark for prosjekt 3

Prosjekt 4 - Felles plan- og utviklingskontor

 • Kommunene utlyser utredningsarbeidet for et felles plan- og utviklingskontor i løpet av 2023.
 • Arbeidsgruppe etableres med representanter fra hver kommune.
regneark for prosjekt 4

Prosjekt 5 - Markedsføring

 • Kommunene ønsker å markedsføre seg som Hjerteregionen.
 • Det etableres en kommunikasjonsstrategi og plattform for synliggjøring av regionens muligheter.
 • Arbeidsgruppe etableres med representanter fra hver kommune.
regneark for prosjekt 5

Samlet budjsett og finansiering

 • Totalbudsjettet for de ulike prosjektene og tiltakene er oppført.
 • Finansieringskilder inkluderer KDD (Kommunal- og distriktsdepartementet), Statsforvalteren, og kommunene selv.
 • Kommunenes egenandel består av å sette av ressurser til arbeidsgruppene og oppfølging av avtalen.
regneark for samlet budsjett

Bygdevekstavtalen behandles i neste kommunestyre

Denne avtalen skal behandles i kommunestyret 22. november 2023, og prosjektleder Johan Vaséli kommer til møtet, og orienterer oss om den.

Innkalling til dette kommunestyret lanseres på vår politiske møtekalender. Vi kommer til å annonsere dette på både vår nettside og sosiale mediekanaler.