Dersom du kan tenke deg et verv i brukerutvalget kan du sende en e-post til post@hasvik.kommune.no innen 10. juli 2024.

 

Brukere og brukeres pårørende kan være medlemmer i brukerutvalget.

Brukerutvalget skal bestå av tre medlemmer med to varamedlemmer. Brukerutvalget og dets leder velges av Helse- og omsorgsutvalget. 

Brukerutvalget velges for to år av gangen.

Retningslinjer for brukerutvalg for pleie og omsorg og FFR (familie, forebygging og rehabilitering)

Retningslinjer vedtatt helse- og omsorgsutvalget i sak 28/24 den 13.06.2024

Sammensetning:
Brukerutvalget skal bestå av tre medlemmer med to varamedlemmer. Brukerutvalget og dets leder velges av Helse- og omsorgsutvalget. Brukerutvalget velges for to år av gangen.

Formål:
Utvalget skal fremme brukere og pårørendes muligheter til å gi råd i saker som gjelder tjenestens utvikling og kvalitet. Det samme gjelder muligheten til å påvirke i strategi, plan- og utviklingsarbeid. Utvalget kan ta initiativ til utviklingsarbeid og tiltak for kvalitetsforbedring i tjenestene.

Arbeidsfelt:
Brukerutvalget skal behandle saker som gjelder tjenester levert av pleie og omsorg, samt FFR. Brukerutvalget et et rådgivende organ som rapporterer til Helse- og omsorgsutvalget. Utvalget skal behandle og gi råd i saker som berører tjenestens kvalitet og innhold. Saker på individnivå for eksempel tjenestetilbud til enkeltpersoner, skal ikke behandles i brukerutvalget