Hasvik kommunevåpen

Vil du bli meddommer?

Hasvik kommunestyre velger hvert fjerde år meddommere til Hålogaland lagmannsrett, Hammerfest tingrett og Finnmark jordskifterett. I tillegg trenger vi kandidater som skjønnsmedlemmer.

Hva er en meddommer

Meddommer (lekdommer) er en ikke juridisk utdannet person som sammen med en fagdommer er med på å ta avgjørelser i rettssaker. Som meddommer kan du påregne å bli innkalt to ganger i året. De fleste rettssaker varer fra en til tre dager, selv om enkelte saker kan vare nor lenger.

Meddommer i tingretten

Vervet som meddommer i tingretten innebærer at du er en av to lekmenn som skal dømme i straffesaker sammen med en fagdommer.

Rettigheter

Vervet som meddommer er en samfunnsplikt. Dette innebærer blant annet at du normalt får fri fra ordinært arbeid for å utføre vervet. Medfører vervet tapt arbeidsfortjeneste, gis det erstatning for legitimert tap.

Hvem kan være meddommer?

Domstolloven stiller visse krav til hvem som kan velges til meddommer. Blant annet må du være mellom 21 og 70 år ved valgperiodens start, du må ha stemmerett samt stå innført i folkeregisteret i Hasvik kommune. Det er et vilkår at du har tilstrekkelige norskkunnskaper. De som velges skal også være alminnelige hederlige samfunnsborgere som er godt skikket til vervet (ikke straffedømt). Utvalgene skal være sammensatt slik at de representerer et gjennomsnitt av befolkningen.

Ønsker du å bli meddommer i Hasvik

Ønsker du å bli meddommer i Hasvik, meld deg gjerne på eller foreslå kandidater. 

 

Forslag med navn og adresse, fødsels- og personnummer, utdannelse, yrke, samt telefonnummer sendes snarest

Hasvik kommune, postboks 43, 9593 Breivikbotn

eller med 

Edialog (sikker digital forsendelse) 

https://www.hasvik.kommune.no/send-brev-og-dokumenter-som-edialog.6064011-37085.html

Forslagene bør ikke sendes på e-post pga at de inneholder fødsels- og personnummer.

 

Mer informasjon om meddommer:

Del dette: