Hasvik kommunevåpen

Varsel om oppstart og forslag til planprogram for kommuneplanens areal- og kystsoneplan

Hasvik kommune varsler oppstart av arbeid med revisjon av kommuneplanens areal- og kystsoneplan jf. Plan og bygningsloven § 11-12. Forslag til planprogram for kommuneplanens areal- og kystsoneplan legges ut til offentlig høring og ettersyn med minst seks ukers høringsfrist, jf. Plan og bygningsloven § 11-13.

Alle kommuner skal ha en kommuneplan. En samlet kommuneplan består både av en samfunnsdel med handlingsdel og en arealdel. Areal- og kystsoneplan skal angi hovedtrekkene i hvordan arealene skal brukes og vernes, og hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene. Arealdelen skal være utformet i et langsiktig perspektiv, og må derfor være fleksibel slik at det er mulig å innpasse nye behov og muligheter.

Hensikten med planprogrammet er å styrke den innledende fasen av planarbeidet. Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen og opplegget for medvirkning. Når forslag til planprogram nå legges ut til høring og offentlig ettersyn åpnes det for innspill og merknader. En ber om at innspill retter seg mot innholdet i planprogrammet. Det vil bli åpnet for innspill til selve revisjonen av areal- og kystsoneplan etter at kommunestyret har vedtatt endelig planprogram.

Forslag til planprogram legges ut på kommunes nettsteder, samt at høringen kunngjøres i Finnmark Dagblad.


Innspill til planprogrammet må være levert kommunen innen 14. desember 2020 til:
Post@hasvik.kommune.no eller per post Postboks 43, 9593 Breivikbotn


Spørsmål om planarbeidet kan rettes til Hasvik kommune v/ plan- og næringsrådgiver Marthe Karoline Strandheim på e-post: marthe.strandheim@hasvik.kommune.no, eller telefon 784 52709.

Del dette: