Hasvik kommunevåpen

Ungdomsskolestrukturen i Hasvik kommune

Hasvik kommunestyre behandlet i møte 16.juni framtidig organisering av ungdomsskoletilbudet i kommunen.

Det er tverrpolitisk enighet om å samle ungdomsskoleelevene i Breivikbotn, totalrenovere Breivikbotn skole og totalrenovere/bygge ny skole på Hasvik. Det er også enighet om å beholde 1-7. trinn ved alle tre stedene.

Denne saken gis fra kommunestyret høyeste prioritet både tidmessig og økonomisk.

Under følger kommunestyrets vedtak i sak 27/21 « Ungdomsskolestrukturen i Hasvik kommune»

Del 1 – vedtatt 14 mot 1 stemme

Hasvik kommune har våren 2021 gjennomført høring om framtidig organisering av ungdomsskoletilbudet i kommunen.

Høringssvarene ga en klar tilbakemelding på at ungdomsskolen bør samles - sett ut fra et pedagogisk og sosialt tilbud til elevene. Breivikbotn skole er anbefalt skolested.

Hasvik kommunestyre vedtar å samle alle kommunens ungdomsskoleelever ved Breivikbotn skole med virkning fra skoleåret 2022 - 2023.

Det oppnevnes ei styringsgruppe bestående av: Formannskapet, Levekårsutvalgets leder, Rådmann og Oppvekstleder. Ordfører leder gruppen.

Styringsgruppa gis følgende mandat:

Styringsgruppa skal forberede, planlegge og foreslå nødvendige tiltak for gjennomføringen av kommunestyrets vedtak om å samle ungdomsskoleelevene ved Breivikbotn skole fra og med skoleåret 2022-2023, herunder:

  • Kartlegge arealbehov.
  • Med utgangspunkt i kartlagt arealbehov og Rambølls’ tilstandsrapport, utrede og fremme forslag til bygningsmessige endringer som er nødvendige.
  • Sørge for å få kostnadsberegnet nødvendige tiltak og fremme forslag til kommunestyret om bevilgning.
  • Opprette referansegruppe for å sikre medvirkning i prosessen.

Gruppen kan ved behov innhente ekstern faglig bistand for utførelsen av oppdraget.

Del 2 – vedtatt enstemmig

Hasvik kommunestyre prioriterer å behold 1. – 7. trinn ved alle 3 stedene.

Kommunestyret er gjort kjent med skolebyggenes tilstand gjennom tilstandsrapporter. Rapportene viser at Hasvik skole har et akutt behov for totalrenovering/ nybygg.

Hasvik kommunestyre ber administrasjonen utrede ulike alternativer til totalrenovering/ nybygg av Hasvik skole og komme med ulike kostnadsoverslag i saken.

Saken legges frem for kommunestyret raskest mulig og senest i desembermøtet.

Formannskapet gis fullmakt til å bevilge nødvendige midler til utredningen.

 

 

Ordfører Eva D Husby

Del dette: