Logo - Troms og finnmark fylkeskommune_264x39

Pressemelding

Troms og Finnmark fylkeskommune presenterer egen tiltakspakke

Fylkesrådet legger frem en tiltakspakke som et samlet politisk landskap i Troms og Finnmark fylkeskommune er orientert om. Jeg opplever en konstruktiv og ivrig opposisjon som er enig med fylkesrådet om at det trengs egne tiltak for vår region, i tillegg til de nasjonale. Derfor er det aktuelt å forsere enkelte ledd for å komme raskt i gang. Vi tar innover oss at dette er en krise som både tar liv og ødelegger næringslivet. Da må vi handle nå og ikke la formalia som ikke er absolutt nødvendig forsinke oss. Dette må skje raskt, sier fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap).

Fylkesrådet i Troms og Finnmark lanserer nå første tiltakspakke som følge av koronakrisen. Pengene skal brukes i regionen og  har som mål å hjelpe til med holde hjulene i gang i denne unntakssituasjonen.  For å få fortgang i tiltakene slik at de fortest mulig kan rulles ut i vår region, vil det være aktuelt å ta i bruk hasteparagrafer for å kunne gjøre viktige vedtak. Dette i forståelse med opposisjonen i fylkestinget.

Sammen med resten av fylkesrådet og administrasjonen i Troms og Finnmark fylkeskommune har de siste to ukene gått med til å grave dypt i de fylkeskommunale budsjetter for finne midler til det som nå kommer i koronapakken. Tiltakene som settes i gang omfatter alle deler av samfunnslivet.

Vi skal bidra bredt og målrettet. Vi vet for eksempel at mange av våre dyktige reiselivsaktører, helt utenfor egen kontroll, har opplevd at ordrebøkene er blitt tømt over natten. Der må vi bidra. Vi jobber med å raskt kunne iverksette, alt fra oppussing av våre bygg og nye byggeplaner. Pakken vår inneholder både store og små tiltak. Fra innspill på samferdselsprosjekter i 100-millionersklassen til det å øke på med kjøp av annonser for å bidra til at media i regionen. Vi ser på alt og vi forventer også at sentrale myndigheter er på banen kontinuerlig, sier fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap).

Fylkesrådet ber også om at anbudsregler mykes opp slik man bedre kan styre pengestrømmen til lokalt næringsliv og hjørnesteinsbedrifter i regionen i en akutt periode.

Troms og Finnmark fylkeskommunes sin første pakke i forbindelse med koronakrisen finner du her:

Tiltakspakke i Troms og Finnmark

Fylkesrådet i Troms og Finnmark følger koronasituasjonen tett og er svært bekymret for den dramatiske økningen i arbeidsledighet og spesielt situasjon for de små- og mellomstore bedriftene.

Troms og Finnmark har flere kultur- og næringsbjelker som nå er presset. Fylkesrådets viktigste fokus er å bidra til å redde det mangfoldige næringslivet i nord. Spesielt er fylkesrådet i Troms og Finnmark bekymret for reiselivet i regionen som har fått tomme ordrebøker over natta.

Fylkesrådet går gjennom hele organisasjonen med mål om å frigjøre midler og få disse raskt i omløp for å strekke ut ei hånd til et kriserammet samfunns- og næringsliv.

Dette er den første tiltakspakken av flere. Det vil komme ulike tiltakspakker innenfor de ulike fylkesrådenes virkeområder.

31.03.2020

Fylkesrådet i Troms og Finnmark

-------------------

 

Regionalt partnerskap er etablert i Troms og Finnmark
Det er også etablert et samordningsforum i Troms og Finnmark med Sametinget, NHO, LO, NAV, Innovasjon Norge og fylkesmannen. Dette for å utveksle informasjon og komme med innspill på løsninger til de ulike aktørene.

40 ekstra millioner til næringsutvikling i Troms og Finnmark
Fylkesrådet har avsatt 40 millioner kroner i ekstra midler til næringsutvikling som skal styrke det eksisterende virkemiddelapparatet, men med en innretning mot eksisterende næringer som særlig har utfordringer i denne tiden. Landet og landsdelen er i krise – fylkesrådet jobber iherdig med å rulle ut tiltak som skal støtte opp om regionens næringer.

Reduserte krav til låne- og tilskuddsmottakere innenfor næring
Fylkesrådet har sett på låne- og tilskuddsordninger i fylkeskommunal regi og myker opp regler i inntil et halvt år. Videre gis inntil seks måneders utsettelse på låneterminer med forfall i perioden 1.3 – 1.9.20.  Det er også mulig å endre prosjekt fra fysiske samlinger til digitale.

Vedlikeholdsprosjekter i egen regi
Fylkesrådet i Troms og Finnmark har igangsatt en prosess med å se på egne bygg som har renoveringsbehov og vil kunne gi oppdrag til lokale tilbydere.

Krever ikke tilbake kultur- og idrettspenger etter korona-avlysning
Troms og Finnmark fylkeskommune vil ikke kreve tilbake tilskuddsmidler som er planlagt brukt til aktiviteter, prosjekter og arrangementer som ikke vil la seg gjennomføre grunnet koronassituasjonen. Tilskuddsmottakere som blir rammet av omstendigheter rundt koronaviruset skal oppgi dette i rapport og regnskap som leveres på vanlig måte.

Tiltak for å bedre lærlingenes situasjon
Det er ventet en offentliggjøring fra nasjonale myndigheter vedrørende lærlingenes situasjon i løpet av de nærmeste dagene. Når det er gjort, vil TFFK sammen med partene (opplæringskontorene og lærebedriftene) raskt gjøre de nødvendige vurderingene for å få gjennomført så mange fagprøver som mulig, og ivareta lærlingenes opplæringsrettigheter i læretiden frem mot fagprøve.

Ta inn flere lærekandidater i Troms og Finnmark fylkeskommune
Troms og Finnmark fylkeskommune er en stor arbeidsgiver og skal gå gjennom egen organisasjon for å kartlegge muligheten om inntak for flere og ulike lærekandidater.

Inntil 500 000 kroner til økt kjøp av annonser i lokale aviser i Troms og Finnmark
Fylkesrådet gjør et økt kjøp av annonser i lokale aviser lokalisert i Troms og Finnmark i 2020. Dette for å også kjøpe lokale annonser i tillegg til nettbaserte annonseløsninger hvor skattekronene ikke legges igjen i vår region.

 

Til nasjonale myndigheter

Bygg E8 nå – innfartsveien til Tromsø
E8 er klar for utbygging og har vært satt på vent i alt for mange år. Dette er et prosjekt som vil kunne legges raskt ut på anbud og dermed ha klart et stort prosjekt i den nordligste landsdelen. Nasjonale myndigheter må gå gjennom regionvise prosjekter som raskt kan iverksettes og gir aktivitet i de ulike regionene.  Det anmodes om at anbudet rigges slik at også regionale bedrifter har mulighet til å konkurrere om kontrakt(er).

En midlertidig oppmykning av lov om offentlige anskaffelser
En gjennomgående utfordring når det gjelder bygg/vedlikehold er at lov om offentlige anskaffelser må følges, noe som er tidkrevende. Tiden dette tar vil påvirke når slike større prosjekter kan igangsettes. Innenfor samferdsel gjelder det samme. Fylkesrådet i Troms og Finnmark anmoder om at terskelverdi for offentlige anskaffelser endres fra 1,1 til 10 millioner i inneværende år (2020).

250 millioner i tiltakspakke til Nord Troms og Finnmark
Fylkesrådet i Troms og Finnmark ser ingen grunn til å utsette bevilgningen av midler til Nord Troms og Finnmark til revidert nasjonalbudsjett. Fylkeskommunen har et overordnet samfunnsutvikleransvar og forvalter allerede et virkemiddelapparat. Fylkesrådet mener at pengene kan bevilges som virkemidler til Troms og Finnmark fylkeskommune og behandles innenfor eksisterende regelverk.

Stort behov for midler til vedlikeholdsetterslep på fylkesveier
Fylkesrådet ønsker midler slik at det iverksettes ekstraordinære vedlikeholdstiltak innen eksempelvis kategoriene dreneringstiltak, bæreevnetiltak, trafikksikkerhet, tunellvedlikehold, prosjektforsering og asfalt. Gjennomføring kan skje ved tilleggsarbeider i eksisterende driftskontrakter og fagkontrakter, ordinære anskaffelsesprosesser og forenklede anskaffelser under terskelverdi.

Fiskerihavner
I Troms og Finnmark er det fire fiskerihavnprosjekter som etter forskutteringsordningen er klar til igangsetting, men på grunn av manglende avklaring omkring momskompensasjon fra nasjonale myndigheter, står prosjektene på vent. Fylkesrådet i Troms og Finnmark ber regjeringen kompensere momsen slik at disse viktige kystsamfunnsprosjektene kan effektueres.

Kompensasjonsordning små bedrifter
Troms og Finnmark fylkeskommune er glade for at regjeringen kommer med en kompensasjonsordning for bedrifter som nå sliter. Vi er opptatt av å få til en ordning som er treffsikker for vårt næringsliv. Ordningen bør innføres med et innslagspunkt på 10.000 for dekning av faste kostnader, jf innføring av dansk modell.

I nord, i likhet med store deler av distriktsnorge, har vi en næringsstruktur med små og bittesmå bedrifter, likviditet til løpende kostnader er en utfordring for mange. Det samme er inntektsbortfall, vi har en rekke næringer som har begrensede faste kostnader men som rammes hardt da hele inntektsgrunnlaget faller bort. Dette rammer i særdeleshet reiselivsnæringen, herunder både opplevelses aktører og små privateide overnattingsbedrifter. Ordningen må treffe også disse små lokale og regionale aktører som er viktige i vår helhetlige næringsstruktur. Troms og Finnmark fylkeskommune ber om at ordningen målrettes som kraftfull og enkel også for små og bittesmå bedrifter med inntektsbortfall som utgjør en viktige del av vårt næringsliv og våre samfunn i nord.  

Del dette: