Hasvik kommunevåpen

Tilskudd til tilpasning

Hasvik kommune har mottatt kr 100.000 i tilskudd til tilpasning fra Husbanken som skal tildeles i inneværende år.

Tilskudd til tilpasning kan tildeles enkeltpersoner som har behov for tilrettelagt bolig. Det skal vektlegges at tilpasningsbehovet er av varig karakter. Tilskuddet kan dekke godkjente kostnader ved tilpasningen. Dette innebærer at det skal foreligge kostnadsoverslag og beskrivelse av tiltaket ved søknaden.

Tilskuddet skal brukes differensiert og den enkeltes behov vil vurderes individuelt.  Familier med funksjonshemmede barn skal være høyt prioritert ved tildeling av tilskudd i hht. nasjonale retningslinjer.

Tilskuddet er behovsprøvd.  Dokumentasjon på inntekter og utgifter må derfor vedlegges søknad.

Søknadsskjema finnes hos Husbanken eller kan fås ved henvendelse til Hasvik kommune, 78 45 27 00.

Søknadsfrist 20.11.2013.

Del dette: