Tilskudd til nybygging i Hasvik kommune - retningslinjer

Hasvik kommunevåpenHasvik kommune ønsker å stimulere til nybygging for å øke boligmassen i kommunen.
Kommunestyret vedtok i møte 16. juni 2011, sak 22/11, reviderte "Retningslinjer for tilskudd til nybygging i Hasvik kommune".

Kommunestyret ga i møte den 15. desember 2010 Hasvik formannskap fullmakt til å tildele gratis tomt for oppføring av ny enebolig, innvilge fritak for tilknytningsavgifter og gi tilskudd på inntil kr 100 000.

Søker:

 • Søker skal være privatperson som for egen regning ønsker å føre opp ny enebolig eller generasjonsbolig, frittstående eller i rekke til eget bruk som helårsbolig. 
   
 • Søker trenger ikke å være registrert bosatt i kommunen ved tidspunkt for søknad, og innvilging av tilskudd. 
   
 • Søker må være registrert bosatt i kommunen på tidspunkt for utbetaling av tilskuddet. 
   
 • Næringsaktører faller utenfor retningslinjene for tilskuddet.

Bolig:

 • Ordningen omfatter:

   - Bygg av ny selveierbolig 
   - Generasjonsbolig hvor barn overtar foreldres hovedbolig som egen bolig, og det bygges en selvstendig mindre boenhet som fast helårsbolig for foreldre.
   
 • Ordningen omfatter ikke øvrig påbygg, tilbygg eller renoveringer av eksisterende bolig.

Søknad:

 • Søknad med følgende vedlegg sendes Formannskapet i Hasvik kommune:

  - Planskisse bolig og tomt 
  - Kostnadsoverslag  
  - Finansieringsplan
   
 • Søknad må sendes i god tid før arbeidet igangsettes.

Tilskudd:

 • Hasvik kommune kan etter konkret helhetsvurdering:

      - tildele gratis tomt i regulerte strøk i Hasvik, Breivikbotn og Sørvær 
      - innvilge fritak for tilknytningsavgifter 
      - gi tilskudd på inntil kr. 100.000,-.

Utbetaling:

 • Fullfinansiering av bygget må være bekreftet før vedtaket aktiveres.

Det vises til Hasvik kommunes retningslinjer for startlån vedtatt av kommunestyret 10.11.2008, hvor det er mulig også ved nybygg å få toppfinansiering på inntil 20 % av de totale byggekostnadene.