Kunngjøring

Søknad om tillatelse til uttak av vann fra Eggevassdraget

NVE har mottatt søknad fra Cermaq Norway AS om tillatelse til uttak av vann fra Eggevassdraget.

NVE har mottatt søknad fra Cermaq Norway AS om tillatelse til uttak av vann fra Eggevassdraget for å forsyne et nytt settefiskanlegg i Høyvika ved Breivikbotn i Hasvik kommune. Det er søkt om et uttak på inntil 12 m3/min fra Eggevassdraget og et maksimalt gjennomsnittlig uttak over året på 4,6 m3/min. 

Uttaket vil være innenfor gjeldende reguleringskonsesjon tilhørende Hammerfest Energi AS og vil dermed ikke føre til noen endringer i eksisterende reguleringsmagasin. Søknaden behandles etter reglene i kapittel 3 i vannressursloven, og gjelder tillatelse etter § 8 i samme lov.

Søknaden med vedlegg er lagt ut til offentlig ettersyn på rådhuset i Hasvik kommune og på NVEs internettsider www.nve.no/konsesjonssaker fram til høringsfristen går ut. Dersom du ønsker å få tilsendt papirutgave av søknaden, ta kontakt med Knut Andersen på tlf.: 970 99 265 eller e-post: knut@steigenlive.com.

Høringsuttalelser kan sendes oss elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker, per e-post til nve@nve.no eller per post til NVE, Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo innen 07.10.2019.

Del dette: