Serveringsbevilling

For å kunne drive et serveringssted, må du søke kommunen om serveringsbevilling.

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Personer eller virksomheter som vil drive serveringssted, må søke kommunen om serveringsbevilling. Bevillingen gjelder etablering og drift av serveringssted der forholdene ligger til rette for at det spises/drikkes på stedet.

  Endringer i bevillinger skjer ofte flere ganger i løpet av bevillingsperioden. Dette kan for eksempel skje ved skifte av daglig leder, endringer i driftskonsept og endringer i eierforhold. Slike endringer krever ofte ny godkjenning, eventuelt ny bevilling. Hvis serveringsstedet overdras til andre, faller serveringsbevillingen bort hvis det ikke søkes om bevilling innen 30 dager etter at avtale om overdragelse ble inngått.

  Kriterier/vilkår

  Daglig leder for serveringsstedet må bestå en etablererprøve for å dokumentere nødvendige kunnskaper om økonomistyring og lovgivning.

  Bevillingssøker, daglig leder og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten må ha utvist uklanderlig vandel.

  Søkeren må ha godkjenning fra blant annet de kommunale bygningsmyndighetene for å kunne drive serveringsvirksomhet i en bygning. Det må for eksempel foreligge godkjent bruksendring hvis bygningen er regulert til andre formål, og krav til parkeringsplasser må være oppfylt.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  Partnere

  • Lensmann/politi
  • Skatte- og avgiftsmyndighetene
  • Tollmyndighetene
  • Mattilsynet
  • Arbeidstilsynet

   

  aaa
 • Lover og forskrifter
  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Du kan kontakte kommunen for å få veiledning. Søknaden skal være skriftlig og inneholde følgende opplysninger:

  1. Navn og adresse på den som skal drive serveringsstedet. Hvis serveringsstedet drives av en juridisk person, skal det også gis opplysninger om organisasjonsnummer og eiersammensetning
  2. Angivelse av stedet hvor serveringsstedet skal drives
  3. Navn og adresse på daglig leder
  4. Dokumentasjon av faglige kvalifikasjoner 
  5. Skatteattest for den som skal drive serveringsstedet 

  Skjema

  Serveringsbevilling - søknad

  Vedlegg

  • Dokumentasjon på at etablererprøven er bestått 
  • Firmaattest og utskrifter fra Brønnøysundregisteret 

  I tillegg kan kommunen, når den finner det påkrevet, kreve fremlagt

  • leiekontrakt
  • finansieringsplan
  • driftsbudsjett
  • likviditetsbudsjett
 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Når søknaden er mottatt i kommunen, skal det innhentes uttalelse fra politiet. Kommunen kan også innhente opplysninger fra skatte- og avgiftsmyndighetene og fra andre offentlige myndigheter. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

  Saksbehandlingstid

  Snarest mulig og senest innen 60 dager.

  Klagemulighet

  Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Sentraladministrasjon
  Telefon:78 45 27 00
  Epost:post@hasvik.kommune.no
  Postadresse:Postboks 43 9593 BREIVIKBOTN
  Besøksadresse:FJELLVEIEN 6 9593 BREIVIKBOTN

  Kontaktpersoner

  Navn:Nina Nilsen
  Tittel:Saksbehandler
  Telefon:78 45 27 04
  Epost:nina.nilsen@hasvik.kommune.no
 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2018-08-17 10:43
  Gyldig fra
  2018-08-01
  Gyldig til
  2020-12-31