Praktisk bistand - egenandel

Fra 01.02.20:

Praktisk bistand og opplæring i dagliglivets gjøremål. Vedtak fattet etter lov om sosiale tjenester § 4-2 pkt a, jfr § 4-3.

  • Husstandens nettoinntekt inntil 2 G - kr 105 pr. time.
    Maks kr 210 pr måned.
  • Husstandens nettoinntekt mellom 2 og 3 G - kr 125 pr. time.
  • Husstandens nettoinntekt mellom 3 og 4 G - kr 170 pr. time.
  • Husstandens nettoinntekt mellom 4 og 5 G - kr 195 pr. time.
  • Husstandens nettoinntekt over 5 G - kr 260 pr. time.

Oppmøtegebyr er i henhold til pris pr. time.

(Det er lagt til grunn en timepris. Hvor den enkelte som mottar praktisk bistand (hjemmehjelp, nabohjelp
o.l.) blir fakturert ut i fra faktisk pris for mottatte tjenester. Det vil derfor bli utregnet fra pleie- og
omsorg en gang pr måned. Og meldt fra til økonomikontoret som sendt ut faktura i etterkant av tjenesten.

Tilfeldige brukere (dvs. brukere med varighet under to måneder) faktureres på bakgrunn av selvkost som
beregnes til kr. 260,- pr. time. (Grunnlaget for beregning: hjemmehjelp årslønn + 28 % i sosiale utgifter +
10 % administrasjonstid: 1820 timer)