Opphold i institusjon/sykehjem - vederlag

Fra 01.02.20:

Kortidsopphold

Korttidsopphold (inntil 60 døgn pr. kalenderår etter forskrift om vederlag § 4 – vederlagets størrelse må ikke overstige det beløpet som er fastsatt av kongen) pr. tiden kr 170 pr. døgn.

Korttidsopphold (over 60 døgn pr kalenderdøgn etter forskrift om vederlag § 3 jfr § 6. 3. ledd) beregnes ut fra inntekt og folketrygdens grunnbeløp.

Langtidsopphold

Langtidsopphold (beregnes etter forskrift om vederlag § 3 jfr § 6. 1. og 3. ledd) beregnes i % ut fra inntekt og folketrygdens grunnbeløp.

Fribeløp før beregning av vederlag for langtidsopphold i institusjonen settes til kr 8700.

Fribeløp før beregning av vederlag for langtidsbeboere i institusjon som, uten selv å ønske det, legges på
dobbeltrom settes til kr 41 600,-

 

Dag- eller nattopphold

Dag- eller nattopphold (i henhold til forskrift om vederlag § 4 – vederlagets størrelse må ikke overskride det beløpet som er fastsatt av kongen) pr. tiden kr 90 pr. dag eller pr. natt.


Statlig informasjon