Politiske møter og saksdokumenter

Møte 3/21 Kommunestyret
Tid og sted: 21.04.2021 kl. 09:00 - Rådhuset
Møtedokumenter

Orienteringssak
2/21 Orienteringssaker - 21. april 2021
Drøftingssak
2/21 Kommunalt strategiarbeid -Arealplan
3/21 Drøftingssaker - 21. april 2021
Referat sak
3/21 MENIGHETSRÅD: Hovedutskrift fra møte i Hasvik menighetsråd 17. februar 2021
4/21 Ivaretakelse av sårbare barn og unge
Vedtakssak
8/21 Godkjenning av innkalling
9/21 Godkjenning av saksliste
10/21 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
11/21 Etablering av Helsefellesskap Finnmark
12/21 Prosess vedrørende eventuelt opptak av Kvænangen kommune som medlemskommune i Vest-Finnmark Rådet
13/21 Beslutning om adgang til å gjennomføre politiske møter som fjernmøter
14/21 Minnesmerke - flystyrt i Andotten 1944
15/21 Forenklet etterlevelseskontroll 2019


Det tas forbehold om endringer i møtekalenderen.

Del dette: