Politiske møter og saksdokumenter

Møte 1/21 Formannskapet
Tid og sted: 26.01.2021 kl. 09:00 - Rådhuset
Møtedokumenter

Orienteringssak
1/21 Orienteringssaker - 26. januar 2021
Vedtakssak
1/21 Godkjenning av innkalling
2/21 Godkjenning av saksliste
3/21 Godkjenning av møteprotokoll fra forrige møte
4/21 Søknad om forprosjektmidler - Sørvær Delikatesser AS [SUS]
5/21 Søknad om tilskudd til kjøp av fiskefartøy - Ole Bjørnar Olsen
6/21 Søknad om tilskudd til å etablere "velferdsstue for fremmedfiskere" på Sørvær
7/21 Fordeling av tilskudd til kommunalt næringsfond - fiskeri og havbruk
8/21 Kommuneplanens arealdel 2020-2032 - fastsetting av planprogram
9/21 Valg av valgstyre til stortings- og sametingsvalget 2021
Drøftingssak
1/21 Drøftingssaker - 26. januar 2021


Det tas forbehold om endringer i møtekalenderen.

Del dette: