Nemndstruktur og utvalgsreglement

1.0 Hovedprinsipper

Følgende hovedprinsipper er lagt til grunn for politisk struktur og politisk behandling i Hasvik kommune:

 • Utstrakt bruk av delegasjon – men med reelle muligheter for politikerne til å sikre forvaltning og service i tråd med vedtatte planer og retningslinjer
 • Medvirkning og involvering i alle ledd
 • Klar rammestyring /rammebudsjett
 • Større grad av helhetstenkning i politiske organer/ fora
 • Gjennomgående representasjon i politiske organer
 • Åpne møter i politiske organer med unntak gitt i hht lov og regelverk

I utvalg som behandler saker for innstilling til overordna organ, kan møte lukkes. Hasvik kommune ønsker imidlertid størst mulig åpenhet og såkalt meroffentlighet, slik det for eksempel har vært praktisert i budsjettprosessen Utvalgsreglement og fullmaktsbestemmelsene må ses i sammenheng med kommunens delegasjonsreglement.

Styrene

1.1 Kommunestyret 1.2 Formannskapet 1.3 Klageutvalg 1.4 Kontrollutvalg 1.5 Driftsstyret (nedlagt 23. januar 2006 sak nr. 03/06)

1.1 Kommunestyret

Medlemstall: 15
Innstillingsrett: Formannskapet og rådmannen ihht reglement. Kommunestyret kan i den enkelte sak godkjenne at ordfører innstiller direkte.

Arbeidsoppgaver:
Kommunestyret skal ta seg av kommunens totale virksomhet, herunder kommunal virksomhet i medhold av andre lover enn kommuneloven.

Kommunestyret skal prioritere følgende saksområder:

 • Ansette rådmann
 • Overordnet planlegging og prioritering
 • Saker der kommuneloven eksplisitt sier at ” kommunestyret selv” skal fatte vedtak.
 • Prinsipielle saker – saker som gjelder flere sektorer og saker som gjelder nye tiltak av betydning eller betydelig utvidelse av eksisterende tiltak.

1. 2 Formannskapet

Medlemstall: 5

Velges av og blant kommunestyrets medlemmer ihht kommunelovens § 8. Hvis en representant i kommunestyret krever det, skal det være forholdstall.

Innstillingsrett: Ordfører og rådmann i hht reglement.

I hastesaker kan formannskapet fatte vedtak med kommunestyrets kompetanse, jf. kommunelovens § 13, hvor andre ikke er gitt slik myndighet. Slikt vedtak skal refereres i førstkommende kommunestyremøte.

Arbeidsoppgaver:

 • De oppgaver som etter lov og forskrifter er tillagt kommunen eller som kommunen selv i planer har prioritert på de ulike områder.
 • Etablere og vedlikeholde samordning og samarbeid med andre offentlige og private organer og/eller enkeltpersoner med de samme eller tilgrensende arbeidsoppgaver.
 • Opprette komiteer for tidsbegrensede oppgaver.

1.2.1 Økonomiutvalg

Formannskapet er kommunens økonomiutvalg og skal innstille til kommunestyret i økonomisaker, jf. kommunelovens § 8 pkt. 3, der formannskapet har myndighet til å treffe avgjørelser i alle saker etter denne lov med unntak av det kommunestyret har delegert til annet organ.

1.2.2 Det faste utvalg for plansaker, etter plan og bygningsloven

1.2.3 Skatteutvalg etter Skattebetalingslovens § 42

Formannskapet skal fastsette sammensetting av og velge inntaksråd og avgjøre klientsaker der myndighet ikke er delegert til administrasjonen eller til annet utvalg.

1.2.4 Havnestyre, etter lov om havner av 8. juni 1984 nr. 51.

Når saker etter lov om havner behandles, tiltrer brukerrepresentanter i hht lovens bestemmelser.

1.2.5 Forurensningsmyndighet

Forurensningsmyndighet, etter forurensningsloven av 13. mars 1981 med unntak av jordbruksforkrifter hjemlet i forurensningsloven og jordloven om spredetid, spredeareal og lagring av gjødsel samt nybygg, utvidelse og utbedring av gjødsellager og siloer, som er delegert til jordbrukssjefen.

1.2.6 Kommunens næringsutvalg og avgjør næringssaker etter retningslinjer gitt av kommunestyret

1.2.7 Dispensasjonsutvalg

Dispensasjonsutvalg, kommunens myndighet etter lov om motorferdsel i utmark og på vassdrag, med de avgrensninger som er gjort i kommunens delegasjonsreglement.

1.2.7.1 Skiltutvalg

Skiltutvalg, etter vegtrafikkloven av 18. juni 1965 nr. 4 § 5. Vegmyndighet, etter vegloven av 18. juni 1965 nr. 4: § 6 fastsette fartsgrenser § 7 særlig forbud mot trafikk § 8 parkering

1.2.7.2 Norske stedsnavn, delegert kompetanse etter kommunestyre sak 00/0055 av 12.10.2000

1.2.7.3 Delingsmyndighet, etter delingsloven av 23. juni 1978 nr. 78 § 1 – 2, 2. ledd

1.2.7.4 Konsesjonsloven av 28. november 2003 nr. 98, § 4

1.2.8 Formannskapet som arbeidsgiver

1.2.8.1 Saker hvor formannskapet har avgjørelsesmyndighet

Tilsette assisterende rådmann. Konstituere rådmann av kortere varighet. Foreta endringer i avgiftsregulativ og kommunale forskrifter som ikke er av prinsipiell art.

1.2.8.2 Saker hvor utvalget har innstillingsrett til kommunestyret

Tilsetting av rådmann Tilsetting av revisor og/ eller kjøp av revisortjenesten Nye organisasjons- og bemanningsplaner

1.2.9 Forhandlingsutvalg

1. 2.9.1 Ordfører og varaordfører utgjør kommunens politiske forhandlingsutvalg.

Administrasjonsutvalgets leder er kommunens forhandlingsleder og leder for forhandlingsutvalget.

1. 2.9.2 Det politiske forhandlingsutvalget avholder lokale drøftinger, jf. HTA kap. 4 pkt. 4.A. og kap. 5 pkt. 5.2.

1. 2.9.3 Det politiske forhandlingsutvalget har på kommunens vegne fullmakt til å fatte beslutning i forhandlingssaker etter HTA kap. 3 pkt. 3.4 Lederavlønning.

1.2.10 Administrasjonsutvalg – formannskapet som arbeidsgiver

Når saker for administrasjonsutvalget behandles, tiltrer 2 arbeidstaker oppnevnte representanter, jfr. kommuneloven § 25 og hovedavtalen del B § 4.

1. 2.10.1 Valg og sammensetting

Administrasjonsutvalget består av 7 medlemmer, herav 2 medlemmer utpekt etter forholdstallsprinsippet av og blant arbeidstakerorganisasjonene. De øvrige 5 mdlemmer er formannskapet. Ordfører eller varaordfører velges som leder av administrasjonsutvalget. Den andre skal være nestleder.

1.2.10.2 Arbeidsområde

Administrasjonsutvalget har som arbeidsområde å foreslå overordnet retningslinjer for kommunens personalpolitikk. Utvalget har et hovedansvar for å ta initiativ innen dette arbeidsområdet.

1. 2.10.3 Saker hvor administrasjonsutvalget har avgjørelsesmyndighet

Administrasjonsutvalget har ingen avgjørelsesmyndighet. Administrasjonsutvalget kan kun treffe avgjørelse etter konkret delegering fra kommunestyret. I saker med overordnet retningslinjer for kommunens arbeidsgiverpolitikk kan administrasjonsutvalget sette sammen ad hoc-utvalg.

1. 2.10.4 Saker hvor utvalget har innstillingsrett til kommunestyret

Overordnet retningslinjer for kommunens personalpolitikk.

1.2.11 Valgstyre

Formannskapet er valgstyre, og har delegert myndighet etter valgloven av 17. juni 2002. Valgstyrets leder er ordfører og nestleder varaordfører. Kommunestyret beholder selv utvelgelse av valgkretser.

1. 3 Klageutvalg

Hasvik kommune har følgende klageutvalg i medhold av Kommuneloven og Forvaltningsloven § 28, 2. ledd av 10.02.67. Formannskapet er klageutvalg for enkeltvedtak gjort av tjenestemenn, styrer, utvalg eller nemnd nedsatt av kommunestyret. Kommunestyret er klageutvalg for enkeltvedtak gjort av formannskapet som næringsutvalg eller etter annet myndighetsområde. Det skal føres egen møtebok når formannskapet opptrer som klageutvalg. Departementet/fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak gjort av kommunestyret. Enkelte særlover opererer med særskilte klageinstanser.

1. 3.1 Behandling av klager

Klagefristen er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtak er kommet fram til vedkommende part. Klagen fremsettes skriftlig for den instans som har gjort vedtaket. Sekretariatet til denne instans skal alltid være behjelpelig med å sette opp klagen, når det bes om hjelp. For øvrig gjelder Forvaltningslovens bestemmelser om klagens form og behandling. Det innebærer også at enkeltvedtak som gjelder ansettelse verken kan påklages eller skal begrunnes.

1. 4 Kontrollutvalget

1. 4.1 Valg – sammensetting

Kontrollutvalget består av 5 medlemmer med varamedlemmer valgt for den kommunale valgperiode. Kommunestyret velger leder, nestleder, medlemmer og varamedlemmer. Leder og nestleder velges blant kommunestyrets medlemmer. Leder bør være fra opposisjonen. Medlem/varamedlem av formannskap, medlem og varamedlem av kommunal nemnd med beslutningsmyndighet kan ikke velges. Ansatte i kommunen kan heller ikke velges. Dersom et medlem faller fra eller løses fra vervet, skal det suppleres fra den gruppe som står bak den uttredende. Dersom leder faller fra eller løses fra vervet, velger kommunestyret ny leder selv om det er valgt nestleder.

1. 4.2 Arbeidsområde og myndighet

Kontrollutvalget skal forestå det løpende tilsyn med kommunal forvaltning på kommunestyrets vegne. Revisjonens rapporter forelegges kontrollutvalget, som igjen legger disse frem for kommunestyret med merknader og forslag til vedtak. For øvrig vises det til Kommunelovens § 60 og forskrifter av 15. juni 2004.

1. 4.3 Møter

Utvalgets møter holdes for lukkede dører. Innkalling skal skje med høvelig varsel til utvalgets medlemmer, ordfører og til oppdragsansvarlig revisor.

1. 4.4 Sekretariat

Kommunestyret sørger for saksutredning og sekretærhjelp.

1. 4.5 Taushet

Utvalgets medlemmer og andre møtedeltakere har plikt til å bevare taushet om det som blir behandlet i utvalgets møter. Utvalget må imidlertid sørge for at rapporter og opplysninger som gir nødvendig grunnlag for saksbehandlingen i andre organer, blir meddelt disse. Utvalget avgjør for øvrig i hvilken utstrekning opplysninger i forbindelse med utvalgets saker skal være offentlige. Utvalgets rapporter bør normalt være offentlig.

1. 5 Driftsstyret

Driftsstyret er nedlagt jf. KOS vedtak 23. januar 2006 sak nr. 03/06. Driftsstyrets ansvar og oppgaver ble overført til formannskapet.

Møtereglement for styrer og utvalg

Bestemmelsene i møtereglementet gjelder for kommunestyret, formannskapet, og alle andre styrer og utvalg som er oppnevnt av kommunestyret, eller etter delegasjons - fullmakt fra kommunestyret, hvis ikke annet er bestemt. Ordføreren/lederen av utvalget drar omsorg for at de saker som legges frem for styret/utvalget, er forberedt på forsvarlig måte og i samsvar med de regler som lov, reglement og andre bindende bestemmelser gir.

1. 1 Definisjoner

1. 1.1 Styret:

Kommunestyret Formannskapet Andre utvalg valgt av kommunestyret

1. 1.2 Møteleder:

For kommunestyret: Ordfører For formannskapet: Ordfører For andre utvalg: Utvalgsleder

1. 1.3 Innstilling og tilråding:

Innstillinger er å betrakte på lik linje med et forslag som fremmes i møte, og som det skal tas stilling til i møtet. Tilråding er en administrativ/faglig konklusjon.

1. 2 Innkalling

Styret/utvalget holder møter når det selv bestemmer det, når den valgte leder finner det påkrevd, eller når minst 1/3 av de faste medlemmene krever det jfr. Kommunelovens § 32. Innkallingen med saksdokumenter sendes hvert medlem av styret/utvalget og varamedlemmer iht. flg. tabell:

 

Utsending av innkalling med saksdokumenter til varamedlemmer:

Tekst Antall Antall Antall Antall Antall
Antall representanter i gruppa
1-2
3
4-5
6-7
8-
Antall varamedlemmer som mottar
1
2
3
4
5

Både innkalling og kunngjøring skal normalt skje med 5 dagers varsel – eller i henhold til eget reglement godkjent av kommunestyret. Samtidig med innkalling/kunngjøring av møte skal alle sakens dokumenter legges ut til ettersyn på egnet sted. Dette gjelder likevel ikke dokumenter som etter lov om offentlighet i forvaltningen eller ved annen lovbestemmelse kan unntas offentlighet og som leder av styret/utvalget finner er av en slik art at de ikke bør bli kjent av andre enn det enkelte styre/utvalgs medlemmer. Slike dokumenter kan medlemmer av styre/utvalg gjennomgå i serviceavdelingen eller på rådmannens kontor. Dokumenter unntatt offentlighet er tilgjengelig for folkevalgte i de organer som skal behandle saken, medlemmer av kommunestyret og kontrollutvalget, jfr. Kommunelovens § 40, 5. Taushetsløfte må underskrives. Andre enn valgte representanter/vararepresentanter kan ta del i møter når lovbestemmelse gir dem rett til det – og da med de rettigheter og plikter vedkommende lov gir dem. Kommunalt ansatte og særlig sakkyndige kan delta i møter når lederen eller styret/utvalget selv kaller dem inn. Disse skal bare gi saksopplysninger og utgreiinger av objektiv karakter, men har for øvrig ikke anledning til å delta i forhandlingene. Om representasjon for ansatt, se Kommunelovens § 26 og pkt. 3.4.7 nedenfor.

1. 3 Forfall

Kan et medlem eller et innkalt varamedlem ikke møte i vedkommende styre eller utvalg på grunn av lovlig forfall, skal han/hun uten opphold melde dette til lederen av styret – i praksis via kommunens administrasjon. Forfallet skal være begrunnet og godkjennes av lederen og/eller av det aktuelle styret. Leder/sekretariat skal straks kalle inn vararepresentant. Det samme gjøres når man er kjent med at noen må fratre som ugild i en sak som skal behandles på møtet. Må noen på grunn av lovlig forfall forlate møtet under forhandlingene, melder representanten straks fra til møtelederen. Vararepresentant som er tilstede, eller som blir innkalt, trer inn i stedet for den representant som har fått forlate møtet. Har en vararepresentant tatt lovlig sete i forsamlingen, og den hvis plass han har inntatt, eller en vararepresentant som i nummerorden står foran han/henne, deretter innfinner seg, tar han/hun del i møtet inntil den sak er ferdig behandlet som var påbegynt da vedkommende innfant seg.

1. 4 Møtets avvikling (KL § 30 og 31)

Alle avgjørelser skal i utgangspunktet treffes i ordinært møte. På visse vilkår kan arbeidsformen være fjernmøter (telefonmøter og lignende) eller skriftlig saksbehandling. Dette gjelder ikke for Kommunestyret eller Kontrollutvalget. Alle møter utenom rene innstillingsmøter holdes i utgangspunktet for åpne dører, med unntak av saker som er underlagt lovbestemt taushetsplikt og personalsaker, jfr. KL § 31. Styret kan gjøre vedtak om at en sak skal behandles for stengte dører om dette baseres på overordna lovbestemmelser eller overordna reglement. Forhandlingene om evt. stengte dører foregår for stengte dører hvis møtelederen krever det eller styret vedtar det.

1. 4.1 Møteleder

Ordføreren eller varaordføreren leder møtene i kommunestyret og formannskapet. Lederen eller nestlederen av annen nemnd er møteleder i sine respektive styrer. Har ordfører/varaordfører eller leder/nestleder av utvalg/nemnd/styre forfall, velges en ordstyrer etter reglene i kommunelovens §§ 32 nr 4. og 38 nr.1. Møtelederen redegjør for sakene så langt han finner det påkrevd, og sørger for at talerne får ordet i den rekkefølge de ber om det. Ber flere om ordet samtidig avgjør møtelederen rekkefølgen mellom dem. Møtelederen må ikke avbryte noen som har ordet, med mindre det skjer for å opprettholde de bestemmelser som er gitt i reglement, eller for å rette misforståelser fra talerens side.

1. 4.2 Møtets åpning

Til den tid møtet er berammet, registrerer møtelederen medlemmene, og de varamedlemmer som skal møte. Er det lovmessige minste antall til stede, erklæres møtet for satt, jfr. KL § 33. Publikum har adgang til tilhørerplassene, dersom forhandlingene ikke føres for stengte dører. Fra møtet er satt og til møtets slutt kan ikke noen av forsamlingens medlemmer forlate salen for kortere eller lengre tid uten på forhånd å melde fra til møtelederen. Medlemmer og varamedlemmer som møter etter oppropet, melder seg til møtelederen før de tar sete.

1. 4.3 Sakenes rekkefølge/dagsorden

Blir det under oppropet reist tvil om gyldigheten av noe forfall, behandles dette først. Deretter behandles de saker som er nevnt i innkallingen i den rekkefølge der er ført opp. Spørsmål behandles som hovedregel til slutt i møtet. Styret kan vedta annen rekkefølge på sakslista, og kan også vedta at flere saker behandles under ett. Er en sak tatt opp til behandling, kan møtet ikke heves før saken er avgjort ved avstemming, eller at styret har vedtatt å utsette forhandlingene om den.

1. 4.4 Sak ikke nevnt i innkallingen

Sak som ikke er nevnt i innkallingen til møtet, kan ikke tas opp til realitetsavgjørelse dersom møtelederen eller 1/3 av forsamlingen setter seg mot at den avgjøres. I så fall sendes den til den kommunale instans den hører under, eller den føres opp til behandling i senere møte.

1. 4.5 Behandling av den enkelte sak

Under behandlingen av sakene skal den enkelte taler rette sine ord til møtelederen, ikke til forsamlingen. Taleren skal holde seg nøye til den sak eller den del av saken som ordskiftet gjelder. Møtelederen skal se til at dette blir gjort. Før ordskiftet i en sak er begynt og under ordskiftet, kan styret med alminnelig flertall vedta at taletiden skal avgrenses til et bestemt antall minutter for hvert innlegg. Fra dette kan med alminnelig flertall gjøres unntak for rådmann/fagleder/leder for utvalg samt for en gruppeleder for hver politisk partigruppe innen forsamlingen. Under behandlinga av en sak kan møteleder foreslå å sette strek. Møtelederen skal ha melding om hvem som er gruppens talsmann i saken før vedtak om nedsatt taletid fattes. Forslag kan bare settes fram av styrets medlemmer, samt av ordføreren. Andre kan sette fram forslag hvis særlig lovbestemmelse eller overordna reglement gir dem slik rett. Alle forslag skal leveres inn skriftlig til møtelederen. Møteleder avgjør om forslaget har relevans til saken. Krav om protokolltilførsler må framsettes i møtet. Møteleder kan avvise kravet dersom protokolltilførsler har en sjikanerende form, eller er unødig omfattende. Krav om protokolltilførsel kan framsettes av møtedeltakere med forslagsrett eller andre som etter særlov har rett til dette. Et forslag skal være skriftlig – med unntak av følgende forslagstyper som kan framsettes muntlig: Valg og ansettelser Utsettelsesforslag av en sak Oversendelse av saken til annet organ Begrensning i taletiden At forslag ikke skal vedtas

1. 4.6 Ordensbestemmelser

Talerne må ikke si noe som krenker forsamlingen, noen av medlemmene eller andre. Det er ikke lov å lage ståk eller uro som uttrykk for misnøye eller bifall. Møtelederen skal advare den som overtrer ordensbestemmelsene, om nødvendig to ganger. Retter vedkommende seg ikke etter reglementet, skal møtelederen ta fra han ordet og/eller ved avstemming la forsamlingen avgjøre om vedkommende skal stenges ute fra resten av møtet. Møtelederen skal sørge for å opprettholde god orden i møtesalen. Det må sørges for at talerne ikke blir forstyrret eller avbrutt. Hvis tilhørere ved meningsytringer eller på annen måte forstyrrer forhandlingene eller for øvrig opptrer på en måte som strider mot god orden, kan møtelederen vise vedkommende tilhører ut eller la lokalet tømmes for tilhørere. Tegninger, tabeller, plakater eller lignende skal ikke være, eller bli anbrakt i møtesalen, med mindre møtelederen eller møtet samtykker til dette.

1. 4.7 Ansattes møterett i nemnder og utvalg

I medhold av Kommunelovens § 26, pkt. 4, fastsetter kommunestyret at alle saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte skal behandles i partsammensatt utvalg – administrasjonsutvalget og/eller arbeidsmiljøutvalget. De ansatte skal være representert i ad hoc-komiteer med mandat til å utrede spørsmål som angår forhold mellom kommunen som arbeidsgiver og de tilsatte.

1. 5 Ugildhet

Den som i lov eller i medhold av lov er ugild (inhabil) i en sak – eller som blir fritatt, har ikke anledning til å ta del i behandlingen av vedkommende sak. Tvilstilfeller avgjøres av møtet selv, jfr. Kommunelovens og forvaltningslovens bestemmelser. Når det er reist spørsmål om habilitet, skal vedkommende forlate møterommet mens styret behandler habilitetsspørsmålet. Det må anses som god praksis at den som er ugild også forlater møterommet mens realitetsforhandlingene pågår.

1. 6 Taushetsplikt

Når en sak behandles for lukkede dører etter kommuneloven § 31, plikter de folkevalgte å bevare taushet om opplysninger som etter lov er underlagt taushetsplikt. Kommunalt ansatte som måtte være til stede plikter å bevare taushet om forhandlingene og de vedtak som gjøres. Hvis det er andre enn medlemmer av utvalget/styret og kommunalt ansatte til stede i lukket møte, skal møteleder kreve taushetsløfte også av dem for opplysninger som etter lov er underlagt taushetsplikt. Utleverte B-dokumenter skal tilbakeleveres sekretariatet når forhandlingene i den aktuelle sak er avsluttet.

1. 7 Sekretariat/saksbehandling

Prinsippet om fullført saksbehandling skal legges til grunn ved all saksforberedelse for politiske organer. Alle saker som behandles for politiske organer, bør saksforberedes av administrasjonen. Ulike aktuelle alternativer til vedtak bør være med i utredningen. Eventuelle innstillinger/forslag til vedtak skal ikke fremmes av administrasjonen, med mindre det er bestemt i lovverk, reglement, eller andre avtaler som er godkjent av kommunestyret. Ordføreren kan be om å få utredet saker utover den alminnelige saksbehandlingen. For eksempel kan han be om å få utreda nærmere konsekvensene av bestemte alternativer ifm. en bestemt sak. Rådmannen og hans stab skal bistå ordføreren for å få fram best mulig saksforberedelser. Rådmannen har møte- og talerett i alle styrer, nemnder og utvalg som kommunen måtte ha. Rådmannen kan la seg representere av assisterende rådmann og/eller en annen ansatt hvis ikke lov eller regelverk har bestemmelser som hindrer dette.

1. 8 Innstillingsrett

Ordføreren har innstillingsrett i alle saker til formannskapet, klagenemnda og administrasjonsutvalget. Kommunestyret kan i den enkelte sak godkjenne at ordføreren innstiller direkte til kommunestyret. Rådmannen er gitt myndighet til å innstille saker til alle politiske styrer, nemder og utvalg, unntatt for økonomiplan og årsbudsjett(Endret av KOS 13. september 2005 sak 70/059). Formannskapet innstiller i regelen til kommunestyret, hvis ikke annet er bestemt av kommunestyret. Formannskapet skal innstille i disse sakene: Økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak. Kommuneplan, sektorplaner, strategisk næringsplan samt alle overordna sektorovergripende planer.

1. 9 Avstemning (Jfr. KL § 35)

Når ordskiftet ifm. en sak er ferdig, sier møtelederen fra om at saken tas opp til avstemming. Fra dette øyeblikk og til saken er avgjort ved avstemming, skal det ikke være ordskifte om den eller settes fram nye forslag. Det er heller ikke anledning til å ta opp noen annen sak til behandling i dette tidsrommet. Bare de medlemmer som er til stede i det øyeblikk saken tas opp til avstemming, har rett til å stemme. De kan ikke forlate møtelokalet før avstemmingen er ferdig. Alle tilstedeværende medlemmer plikter å stemme. Ved valg og ansettelse kan blank stemmeseddel brukes. Skal det stemmes over flere forslag eller gjøres andre inndelinger ifm. stemmegivningen, setter møtelederen fram forslag om hvordan stemmegivningen skal foregå. Blir det ordskifte om dette, skal møtelederen nøye påse at talerne bare holder seg til avstemmingsspørsmålet. Står ved avstemmingen stemmene likt, gjør møtelederens stemme utsalget, dog gjelder kommunelovens bestemmelser.

1. 9.1 Prøveavstemming

Før endelig avstemming i en sak, kan forsamlingen vedta prøveavstemminger, som ikke er bindende.

1. 9.2 Stilltiende godkjenning

Møtelederen spør om noen har noe å uttale seg mot forslaget. Hvis ingen uttaler seg mot forslaget som møtelederen setter fram, ansees forslaget vedtatt.

1. 9.3 Ved stemmetegn

Avstemmingen iverksettes ved at møtelederen oppfordrer de medlemmer som er mot et forslag, om å rekke opp hånden eller reise seg. Når møtelederen bestemmer det, eller ett medlem krever det, holdes kontraprøve ved at de som stemmer for forslaget, rekker opp en hånd eller reiser seg.

1. 9.4 Ved navneopprop

Avstemmingen kan iverksettes ved navneopprop. Medlemmene skal svare ja eller nei når møtelederen roper opp navnene på dem som er tilstede. Det bestemmes ved loddtrekning hvilket navn oppropet skal begynne med, og det fortsetter så i alfabetisk orden. Navneopprop brukes når møtelederen bestemmer det, eller når et medlem krever det og får tilslutning av ¼ av forsamlingen. Stemmegivning over om navneopprop skal brukes, skjer – uten forutgående ordskifte – på den måte som er nevnt i punkt 3.9.3.

1. 9.5 Skriftlig (Jfr. KL § 35.5)

Avstemmingen kan iverksettes ved bruk av sedler uten underskrift. To medlemmer som møtelederen oppnevner til det, teller opp stemmene. Stemmesedlene kan brukes ved valg og ved ansettelse av tjenestemenn. De skal brukes ved slike avstemminger når noe medlem krever det.

1. 10 Lovlighetskontroll (Jfr. KL § 59)

Minst tre medlemmer av kommunestyret kan bringe ethvert kommunalt vedtak inn for Fylkesmannen til lovlighetskontroll. Krav om lovlighetskontroll fremsettes for det organ som har truffet den aktuelle avgjørelse. Hvis denne opprettholder avgjørelsen, oversendes saken til Fylkesmannen.

1. 11 Spørsmål

Utenom de saker som er ført opp i innkallingen til møtet, kan ethvert medlem av kommunestyret/utvalg gjøre forespørsler som rettes til ordføreren/utvalgslederen. Denne svarer når det passer i forhandlingene – i regelen ved slutten av møtet. Dersom man ønsker et skriftlig svar i tillegg, må spørsmålet være skriftlig innlevert til ordføreren/utvalgslederen minst 4 dager forut for møtet.

1. 12 Åpen time i kommunestyret

Når kommunestyrets møte er satt, stilles til rådighet inntil en time til åpen time. Enhver innbygger i kommunen kan få bruke kommunestyrets talerstol under åpen time. Man kan stille spørsmål og kommentere, men det skal ikke legges opp til debatt. Kommunestyrets representanter skal lytte – men bør ikke engasjere seg for mye i denne delen av møtet. Ordføreren skal svare – evt. overlate til andre representanter eller administrasjonen å svare. Dersom publikum skal være sikret et rimelig uttømmende svar, bør spørsmål som ønskes stillet i åpen time være skriftlig innlevert til ordføreren minimum 4 dager før kommunestyremøte.

1. 13 Bokføring og forhandlinger - møtets slutt

Det skal føres møtebok for alle kommunale styrer/utvalg. I møteboka føres følgende: Møtested og tid. Tilstedeværende og fraværende medlemmer. Trer noen fra eller til under forhandlingene. Under hver sak skal bokføres sakens tittel (hva den gjelder) og de forslag som blir satt fram og stemt over. Forslagsstillerens navn skal bokføres. Alle vedtak skal bokføres med stemmetall. Møteleder gjennomgår møteboka med forslag/voteringer før den underskrives av møtelederen og minst to andre medlemmer. Etter møtene tas det utskrift av møteboka hvor behandlingen og sakens endelige vedtak klart framgår. Et eksemplar av utskriften oppbevares på Servicekontoret. Alle medlemmer skal ha utskrift av møteboka. Varamedlemmer mottar utskrift etter tabellen for innkalling/sakspapirer.Statlig informasjon