NAV-logo

Informasjon fra NAV til arbeidsgivere i Finnmark

NAV øker innsatsen for sykmeldte i en tidlig fase

Når en av dine arbeidstakere blir sykmeldt, har du som arbeidsgiver et oppfølgingsansvar. 

Den sykmeldte, arbeidsgiver, lege og NAV, skal på hver sin måte bidra til at den sykmeldte så tidlig som mulig kan delta i arbeid.

Her har alle parter et forbedringspotensial, også NAV. Derfor vil vi orientere deg om hva som skjer fra vår side og hva vi forventer av deg som arbeidsgiver. Sykmeldere og sykmeldte vil motta tilsvarende informasjon som gjelder for dem.

Dette innebærer satsingen:

  • NAV-kontorene håndhever lovens krav om at sykmeldte skal prøve seg i arbeid så tidlig som mulig og senest innen åtte uker.
  • I brevet til den sykmeldte som vi sender i forbindelse med midlertidig stans av sykepenger (dersom det er aktuelt etter åtte uker), ber vi den sykmeldte om å ta kontakt med arbeidsgiveren sin for å finne løsninger på arbeidsplassen.
  • Flere arbeidsgivere utfordres til å legge til rette for sykmeldte på arbeidsplassen.
  • NAV-kontoret støtter deg i tilretteleggingsarbeidet dersom du ber om assistanse.
  • IA-virksomheter vil også kunne få bistand fra arbeidslivssenteret.

Forventninger til deg som arbeidsgiver

Det er viktig at du holder kontakt med den sykmeldte arbeidstakeren og kommer tidlig i gang med å vurdere hvordan arbeidsplassen kan tilrettelegges.

Bruk oppfølgingsplanen til å vurdere den sykmeldtes muligheter til å jobbe helt eller delvis. I planen beskriver du hvilke arbeidsoppgaver den sykmeldte kan eller ikke kan utføre, og du konkretiserer hva du trenger hjelp til, enten fra sykmelderen, NAV eller andre støttespillere.

Du har ikke plikt til å tilrettelegge utover det virksomheten har oppgaver og stillinger til.Les mer om dette på arbeidstilsynet.no, under sykefravær.                                                                                   

Hvis det ikke er mulig å tilrettelegge på arbeidsplassen, må du dokumentere det i oppfølgingsplanen. Hvis ikke NAV får tilstrekkelig begrunnelse, vil utbetalingen av sykepenger stanses.

Send oppfølgingsplanen elektronisk

Oppfølgingsplanen kommer raskere fram til rett sted i NAV når du bruker den elektroniske innleveringsmåten på www.altinn.no. Da kan du samtidig sende den elektronisk til sykmelderen.

1.   Last ned oppfølgingsplanen fra www.nav.no/bedrift.

2.   Fyll inn planen sammen med arbeidstaker og kryss av dersom du har behov for bistand fra NAV.

3.   Send til sykmelder når den er utarbeidet senest innen 4 uker og til NAV ved behov, eller når NAV ber om det.

Du er velkommen til å ta kontakt

Kontakt oss gjerne på telefon 55 55 33 36 hvis du trenger veiledning eller bistand til å tilrettelegge for en sykmeldt arbeidstaker.  

Vi håper på et godt samarbeid!

Del dette: