Miljøplager eller -risiko (melding om)

Har du helseplager eller utsettes for helserisiko som knytter seg til forhold i omgivelsene, kan du melde fra om dette til kommunen.

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Hvis du har helseplager eller utsettes for helserisiko som knytter seg til forhold i omgivelsene, kan du melde fra om dette til kommunen. Kommunen kan undersøke saken og eventuelt gi pålegg om konsekvensutredninger, retting, tvangsmulkt eller stansing.

  Plager kan for eksempel knytte seg til: 

  • Inneklima i offentlig bygg 
  • Støy
  • Luftforurensning eller lukt  
  • Skadedyr
  • Risiko for ulykker
  • Røyking

   

  Myndigheter og publikum vet i dag mye om hvor viktig miljøet er for helsen og hva som kan føre til sykdom og plager. Kommunen har et ansvar for å drive forebyggende arbeid og føre tilsyn med ulike miljøfaktorer og virksomheter, slik som institusjoner, fabrikker, serveringssteder og husdyrhold.

  Målgruppe

  Innbyggere i kommunen

  Kriterier/vilkår

  Det behøver ikke allerede ha oppstått helseskade eller ulemper før du melder fra til kommunen. Det kan være aktuelt å iverksette tiltak før noen har blitt syke.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  Hjelpetilbud i kommunen
  aaa
 • Lover og forskrifter
  Se spesielt
  folkehelseloven kap. 3 - Miljørettet helsevern
  tobakksskadeloven § 12 Røykeforbud i lokaler og transportmidler

  Lover

  Folkehelseloven
  Forvaltningsloven
  Tobakksskadeloven

  Forskrifter

  Forskrift om miljørettet helsevern

  Retningslinjer

  Veileder i miljørettet helsevern

  ___
 • Skjema
 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å vurdere om det er hjemmel for å pålegge en virksomhet eller eiendom å gjennomføre tiltak for å fjerne/minske negativ helsepåvirkning. Kommunens virkemidler er vedtak om granskning, retting, stansing og eventuelt tvangsmulkt. Kommunen vil utøve et faglig skjønn. Det må være et rimelig forhold mellom nytte og kostnad ved et tiltak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

  Saksbehandlingstid

  Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

  Klagemulighet

  Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Bestemmer kommunen seg for ikke å gjøre noe med saken, regnes også dette som et vedtak som du kan klage på. Har du ikke fått informasjon om at kommunen ikke vil gjøre noe, gjelder ikke klagefristen. Du må likevel klage innen rimelig tid etter at kommunen har avsluttet saken. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge. 

 • Kontaktinformasjon

  Ansvarlig enhet

  Avdeling:Allmenn legetjeneste
  Telefon:78 45 25 00
  Telefaks:78 45 15 18
  Epost:helsesekr@hasvik.kommune.no
  Besøksadresse:Sykestuveien 13 9590 HASVIK

  Kontaktpersoner

  Navn:Tone Linnes
  Tittel:Helsesekretær
  Telefon:78 45 25 00
  Epost:
 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2018-08-17 10:42
  Gyldig fra
  2018-08-01
  Gyldig til
  2020-12-31